Båtnaust ved Melsjøen

Klage på vedtak – nybygg båtnaust- Karenbakken seterløkke Melsjøen Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, viser til vedtak om nybygg av båtnaust på Karenbakken seterløkke gnr./bnr.49/10 ved Melsjøen, gjort av Utvalg for plan og samfunnsutvikling 03.12.2015.

Vår begrunnelse er følgende:
Eiendommen er allerede bebygd med hovedhus og uthus som overstiger 90m2.
Det er nå en fritidseiendom selv om den i sin tid ble skilt ut fra en setereiendom. NiL mener derfor at dispensasjon kan ikke begrunnes med at det er en setereiendom hvor bygging av et naust har en kulturhistorisk og miljømessig begrunnelse.
Den totale bygningsmassen vil med et stort naust på 28m2 gå langt utover hva som ellers tillates i LNF områder.

Naustet vil naturlig nok ligge i 100 metersbeltet fra strandlinja. Det er uheldig, det virker privatiserende og hindrer fri ferdsel.

Det er mange hytteeiere med båt ved Melsjøen, og de kan påberope seg samme retten til et naust. I denne saken er det viktig å behandle alle likt, og ikke skape presedens. Det må være andre måter å beskytte en båt i vinteropplag på enn å gi tillatelse til bygging av et naust på 28m2.

NiL mener at det foreligger ikke spesielle grunner til å gi søker dispensasjon.

Hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer
v/ Kjersti Swensen
lillehammer@naturvernforbundet.no