Begjæring om omgjøring av vedtak om endring av verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Det vises til klima- og miljøministerens foredrag og regjeringens vedtak av 20. juni 2023 om endring av forskrift av 12. oktober 1990 nr. 827 om fredning av Lågendeltaet naturreservat. Vedtaket innebærer en endring av verneområdets utstrekning ved å skjære det i to, og slik legge til rette for en kanal av ikke-vernet område som i tur tilrettelegger for bygging av E6 gjennom området. Under henvisning til forvaltningslovens § 35, første ledd anmodes regjeringen om å omgjøre sitt vedtak. Begjæringen er innsendt av Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Lågendeltaets venner 14.12.2023.