Beplantning ved Studentboliger-Stampesletta.

Lillehammer 22.05.2015 Til SOPP v/ bolig- og eiendomsdirektør Geir Monsen Usbl v/ daglig leder Pål Sjetne Lillehammer kommune, Park og idrett Beplantning ved Studentboliger-Stampesletta. GD har nylig skrevet at nye studentboliger på Stampesletta kan tas i bruk høsten 2015. Da vi ikke vet hvem som er ansvarlig for beplantning i området henvender vi oss til de tre instansene som har med utbyggingen å gjøre.

Naturvernforbundet i Lillehammer vil gjerne komme med forslag til reetablering av trær mot Kleivbakken og langs Tverrløypa. Mot Kleivbakken sto det bl.a. høye ospetrær, men av praktiske grunner ble det kanskje ikke spart noe vegetasjon? Og langs Tverrløypa er det heller sparsomt med trær.

Vi viser til sakspapirene vi har fra Lillehammer kommune 30.01.2013 med vedlegg 1 «Reguleringsplan for Stampesletta m/tilliggende områder 26.04.12», og vedlegg 2 «Reguleringskart 26.04.12.»
Her står det under avsnittet Vegetasjonsskjerm at vegetasjonen skal fungere som en avgrensning mellom byggeområdet og Kleivbakken. Ut fra reguleringskartet i A3 format framkommer en VS-vegetasjonsskjerm på 12 meter mot Kleivbakken.

Naturvernforbundet i Lillehammer vil foreslå stedegne trær som selje, osp, rogn, hegg, or. Dette er trær som ikke avgir så mye pollen, og trær som er viktige for både insekter og fugler. Gran, som er en del av stedegen vegetasjon, bør også plantes. Forhåpentlig kan det være litt størrelse på trærne som settes ned, slik at det blir en demping mot de massive blokkene langs Tverrløypa og Kleivbakken.
Vi håper at dette forslaget faller i god jord!


Hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer
v/Kjersti Swensen