Birkens miljøprofil

Naturvernforbundet i Lillehammer vil med dette brevet anerkjenne og ytterligere oppmuntre Birkebeinerkontoret i deres arbeid med miljøprofilen i deres organisasjon og under deres arrangementer.

Som en viktig pådriver for natur, miljø og friluftsliv i Lillehammerregionen, føler vi et ansvar for å  oppmuntre organisasjoner som Birken til å tenke miljø der det er mulig og naturlig.

Med deres renn, ritt og løp, er Birkenarrangementene en viktig faktor for folks forhold til trening, helse og friluftsliv. Dere er en hjørnesten i regionens profil som idretts- og friluftslivsområde, og dere er med på å danne det bildet folk i og utenfor Norge har om Lillehammer og omegn.

Med det som bakgrunn, er vi oppmerksom på hvordan dere framstår i et miljøperspektiv, og vil gi dere honnør for de skrittene dere har tatt med hensyn å ha miljø som en del av deres merkevare.

Vi leser av deres nettsider at dere arbeider med (og har fått?) miljøsertifisering, at dere har fokus på kildesortering og søppelhåndtering under og etter arrangementene, og at dere har et ønske om å sette minst mulig avtrykk etter dere i naturen.

Samtidig tror vi naturen, miljøet og dere som organisasjon har enda mer å hente ved ytterlige å skjerpe denne profilen. Slik vi ser det, får arrangementer og festivaler som bevisst satser på miljø bedret omdømme både hos myndighetene og i befolkningen  (eksempel Øyafestivalen). Vi tillater oss derfor å komme med noen forslag til hvordan dere ytterligere kan sette natur og miljø på dagsorden:


–    Kollektivtransport: Birken sørger i dag for god busstransport mellom start og mål på deres arrangementer.  Mange benytter likevel privatbil til og fra regionen, og her kan et utstrakt samarbeid med NSB være et forslag. Enten med egne Birkentog eller henvisning til NSBs generelle tilbud i Birkens informasjonsmateriell. Alternativt kan egne Birkenbusser fra sentrale destinasjoner på Østlandet og i Trøndelag være en mulighet.

–    Kildesortering og avfallshåndtering. Her har dere allerede begynt et viktig arbeid, men vi er bekymret for at mengden avfall langs løypene gradvis hoper seg opp ved den stadige økende mengden søppel deltagerne kaster fra seg. Tiltak som flere søppeldepoter, tilleggstid for forsøpling og flere kontrollører er bra, og vi oppmuntrer dere til å være strenge og konsekvente i håndheving av dette.

–    Miljøavtrykk: Birken er en viktig ambassadør for å få folk opp av sofaen og ut i naturen. Samtidig er det hevet over tvil at de folkemassene som nå deltar på de ulike birkenarrangementene belaster naturen i langt større grad enn tidligere. Vi har, i likhet med befolkningen og lokalpolitikere,  vært bekymret for trasévalget på Ultrabirken, og da spesielt  traseen over snaufjellet. Slik vi ser det, blir stiene i fjellandskapet unødvendig utvidet og forandret, med den følge at et langt større område av vegetasjonen blir slitt ned i forhold til hva som skjer ved vanlig bruk. Vi ber derfor Birken om å velge en trasé som i minst mulig grad forårsaker slike skader på sårbar fjellnatur.  Som en relativt kommersiell aktør i naturen, skal dere aktivt forebygge skader forårsaket  av deres arrangementer.

–    I planleggingen av årets trase bør dere derfor sikre dere at den ikke legges over sårbare natur- og kulturområder. Bruk natur- og kulturminnebaser som Naturbasen (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) og Askeladden (https://askeladden.ra.no/Askeladden/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2faskeladden), eller Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx). Mangler dere kompetanse på dette området, kan dere alliere dere med den kommunale miljøforvaltningen eller leie inn tjenester fra for eksempel Biofokus, Miljøfaglig Utredning eller andre utredningsaktører med kunnskap om natur og kultur. Samtidig er det viktig å merke seg  at et område kan ha verdi, selv om en ikke finner informasjon om det i disse databasene.

–    Hvis traseen må passere over spesielt sårbare områder som bekkefar,  sumper og myrer må dere gjennomføre tiltak for å forebygge skader. Det kan gjøres ved å legge ut stokker og plank slik at syklene kommer over, samtidig som våtområdets naturlige vanndynamikk opprettholdes.
–    Ultrabirken, slik fungerer i dag, har et betydelig forbedringspotensial på disse områdene.

Vi er overbevist om at det er i Birkens interesse å framstå som ansvarlige arrangører som er på lag med naturen og alle dens ulike brukere. En god miljøprofil er avgjørende for imaget til et foretak som Birken, som har naturen som sin viktigste merkevare. Bilder av ødelagt fjellnatur i mediene vil i motsatt fall virke tilsvarende negativt på deres omdømme.
Vi håper disse forslagene kan bidra til dette på en konstruktiv måte, og håper dere kan orientere oss om hva dere gjør videre i arbeidet med deres miljøprofil.


Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Lillehammer
Ved Harald Sverresson