Detaljregulering for FB8 Lunkelia/Heståsmyra ved Sjusjøen

Areal + AS, Lillehammer 01.09.2015 Storgt. 64A, 2609 Lillehammer Detaljregulering for FB8 Lunkelia/Heståsmyra ved Sjusjøen Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, har i sin tidligere uttalelse 01.02.2014 til Ringsaker kommune gått sterkt imot utbygging av FB8 Heståsmyra/Lunkelia. Vi opprettholder dette standpunktet, og mener at de foreslåtte vegalternativene også vil gjøre ubotelig skade i nærområdet.

NiL ser på dette høytliggende skogsområdet som et meget verdifullt område av flere grunner.
Rent naturmessig er dette området gammelskog, et meget viktig og etter hvert sjeldent element i norsk natur. Her er det variert skogstruktur vekslende mellom unge, gamle og døde trær, noe som medfører et stort biologisk mangfold. Det er registrert to arter av lav som står som nær truet, NT, i den norske Rødlista.
Oversikten over det biologiske mangfoldet er mangelfullt i de fleste kommuner, dataene fra Artsobservasjoner kan være lagt inn fra tilfeldige observatører. Det biologiske mangfoldet må utredes, og det må utredes av en biolog som også har kompetanse på lav og sopp.
Naturmangfoldloven vektlegger at man skal ha tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i alle saker der naturen blir påvirket.
Området ligger vendt mot sørvest, og vil naturlig nok ha et rikt fugle- og dyreliv. Det er observert skogsfugl, og orrhanen har fast spillplass på myra ifølge hyttenaboer. Ut i fra rikelig med spor bl.a. vinterstid har elg, hare, rev, rype tilhold her.
Området er også et viktig sauebeite, og en gardbruker har beiterett for sauene sine her. For å hindre gjengroing og tap av biologisk mangfold er beiting viktig.

Gammelskog gir stor opplevelsesverdi. Heståsmyra/Lunkelia er et svært viktig nærområde til den urbane delen av Sjusjøen. Her kan man raskt komme ut i en egenartet natur. Det har vært en rekke avisinnlegg, både før og etter utbyggingsvedtaket, om hvor viktig dette området er for barnefamilier, turistbedrifter, hytteeiere og fastboende på Sjusjøen.

Heståsmyra/Lunkelia er et sentralt friluftsområde mellom Nordseter og Sjusjøen. Dette har vi utdypet i vår tidligere uttalelse, og det er uhyre viktig at ikke Ringsaker kommune bygger ned sin del av fjellet i denne aksen, men i stedet gå inn for å bevare felles friområder. Det vil styrke kommunens målsetting om å være et viktig frilufts- og rekreasjonsområde i regionen.

Hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer
v/ Kjersti Swensen
lillehammer@naturvernforbundet.no

Kopi til Ringsaker kommune