Detaljreguleringsplan for Hjerkinndammen i Dovre kommune

Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning AS har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for Hjerkinndammen i Dovre kommune. Formålet med planen er å legge til rette for isbane for motorkjøretøy. Naturvernforbundet i Innlandet har kommet med innspill til planen. Høringsfristen var 14.01.2022.

Bakgrunn

Nordplan har på vegne av Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning AS utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for Hjerkinndammen i Dovre kommune. Formålet med planen er å legge til rette for isbane på Hjerkinndammen. Det har vært gitt dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark på Hjerkinndammen for isbane i flere år. For å unngå å måtte søke dispensasjon hver sesong, er fjellstua blitt oppfordret til å utarbeide en reguleringsplan for området.

Vurdering

Hjerkinndammen ligger ca. 894 moh. og er omkranset av høyfjellsterreng og seterlandskap, beliggende midt mellom tre villreinområder. Utover forstyrrelsen fra E6 har Hjerkinn en sårbar fjellnatur, noe som også er viktig for det stille friluftslivet. En isbane bryter med disse interessene.

Naturvernforbundet i Innlandet ser samfunnsnytten ved at kjøreskoler og beredskapsetater får nødvendig kjøretrening på is. Fornøyelseskjøring for allmennheten er derimot ikke et samfunnsnyttig formål etter vår vurdering. Naturvernforbundet mener at en detaljreguleringsplan kan være riktig for å skape forutsigbarhet for alle parter, men vil påpeke at en slik reguleringsplan bør legge opp til at motorisert ferdsel styres og minimeres.

Dovre kommune bør derfor innskrenke foreslått kjøretid og omfanget av kjøring, og kun legge til rette for kjøring som er samfunnsnyttig. Utenom åpningstider kan bana brukes til fritidsbruk. Heller enn en vid åpning for fornøyelseskjøring, kan det legges inn en mulighet for å søke om bruk av bana til arrangementer. Slik tilgang bør imidlertid være begrenset, og en restriktiv reguleringsplan bør vedtas og følges.
 

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Innlandet
v/ leder Ole Midthun