Endring i motorferdselsloven?

Natur og friluftslivet trues av økt rekreasjonskjøring med snøskuter, uttaler Ole Morten Fossli i Forum for natur og friluftsliv, i en artikkel i avisa Valdres lørdag 22.12.12. Bakgrunnen er en lovendring som vil gi kommuner større råderett over kjøringen. Spørsmålet er om kommunene vil ta deres ansvar seriøst.

Motorferdselsloven har vært diskutert i mange år. Den har gradvis blitt liberalisert i form av lokale tilpasninger, spesielt i Finnmark. Derfor kan det ha interesse å høre hva Naturvernforbundet i Finnmark mener om saken. Under Landsmøtet i 2007 utfordret en representant for Finnmark daværende finansminister Kristin Halvorsen om å gjøre motorferselloven strengere. Ikke mer liberal. Vi viser til artikkelen vi henter fra Naturvernforbundet i Finnmark sin nettside,

Finansminister Kristin Halvorsen deltok på Norges Naturvernforbunds landsmøte i Ål i Hallingdal 1. – 3. juni. Naturvernforbundet i Finnmark benyttet anledningentil å utfordre henne og regjeringen til å lage en strengere lov om motorferdsel i utmark. Kjøringa i naturen må reduseres, sa Naturvernforbundets Gunnar Reinholdtsen til finansministeren.

– Vi har i 20 år hatt en motorferdsellov der hensikten er ”å verne om naturen og fremme trivselen”. Etter intensjonen er den en ”miljølov”, men i Finnmark, det fylket som har fått en særordning med åpne scooter- og barmarkstraséer, blir motorisert ferdsel av mange ansett som en rettighet. Slik må det ikke bli i resten av landet, advarte Gunnar Reinholdtsen.

– Naturen er en nasjonalverdi som må vernes, fortsatte Reinholdtsen og viste til naturvernlovens § 1. – Når motorferdselloven nå skal revideres, ber vi regjeringen sette langsiktige naturhensyn foran.

På vegne av Naturvernforbundet i Finnmark listet fire konkret krav til regjeringen:

1. Ikke gå inn for rekreasjonsløyper for scooterkjøring i resten av
Norge. Da vil det bli en ”eksplosjon” i antall scootere, det blir
mer kjøring, og presset øker for å få flere løyper, og for å få
kjøre utenom løypene.

2. Overlat ikke til kommunene å opprette løyper.

3. Flytt myndigheten til å gi dispensasjoner fra kommunene til
Fylkesmannen. Erfaringene viser at mange kommuner ikke respekterer
denne regelen.

4. ”Turistløyper” høres fint ut for reiselivet. Det vil øke BNP – og
kanskje glede en finansminister? Likevel sier vi: Ikke opprett
”turistløyper”. Det vil ikke vare lenge før lokalbefolkningen
krever å få bruke dem. Dette kravet har både ”vanlige” folk og
politikere i Finnmark kommet med for lenge siden. Turistløyper er
kortsynt politikk når verden står overfor en alvorlig
klimaendring! Norge bør i stedet profilere seg på økoturisme.