Erik Solheim åpna Langsua nasjonalpark

Det ble virkelig folkefest på Liomseter lørdag 3. september 2011. Da var det offesiell åpning av Langsua nasjonalpark. Det var Miljøvernminister Erik Solheim som avduka plaketten.

Den nye nasjonalparken dekker et frodig og artsrikt lavfjellsområde mellom Valdres og Gudbrandsdalen og er på ca. 537 kvadratkilometer. Verneplanen omfatter i tillegg fire nye landskapsvernområder og fem nye naturreservater i tillegg til utvidelse av ett eksisterende naturreservat.

Verneplanen utgjør til sammen 1000 kvadratkilometer. Verneområdene ligger i en frodig og artsrik lavfjellsregion med stor variasjon i naturtyper og med mange arter på den norske rødlista som skjeggklokke og huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Spesielt viktge naturverdier myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog..