Flyruta Leirin – Gardermoen og CO2-utslipp

Svar fra Naturvernforbundet i Valdres på leserinnlegg i avisa Valdres av Ingvar Koppervik den 23 mai.

Flyruta Leirin – Gardermoen og CO2-utslipp

Svar fra Naturvernforbundet i Valdres på leserinnlegg i avisa Valdres av Ingvar Koppervik den 23 mai.

Av andeler for en gjennomsnittlig nordmann sitt årlige klimagassutslipp, står utslipp fra flytrafikk for en vesentlig andel. Langtidstrender for utenlands flytrafikk viser en kraftig vekst i nordmenns flyreiser, vi flyr også betydelig mer enn folk i andre europeiske land. Innenlands har vi også et betydelig større antall flyreiser mellom større byer enn i andre europeiske land.

For å vise utslippsforskjellene for en av de viktigste klimagassene – karbondioksid(CO2) på avstanden Fagernes – Oslo mellom fly, bil eller buss har vi brukt følgende kilder:

Fly – SAS sin utslippskalkulator beregner utslipp – www.sasems.port.se. Her er kun direkte utslipp av CO2 fra flyturen tatt med. Utslipp fra produksjon av drivstoff, vedlikehold og drift av flyplassen og ikke minst transport til og fra flyplassene er ikke tatt med. Kalkulatoren har ikke alle flytyper inne, så vi har brukt Dash 8 – 100, som er en flytype som er litt større enn den som brukes på ruta Gardermoen-Leirin (SAAB 340). Regner vi 50 prosent belegg, dvs. at halvparten av setene er i bruk, slipper hver passasjer ut 50 kg CO2 på en flytur. Er bare 25 prosent av setene belagt, snakker vi om utslipp på 100 kg CO2 per person Fagernes-Oslo.

Bil – Tall basert på estimater fra Transportøkonomisk Institutt – http://www.toi.no, viser at dersom en sammenlikner med privatbil med en person i bilen, vil utslippet for en person Fagernes-Oslo bli på 28 kg CO2, altså om lag det halve av fly. Sitter det to i bilen, blir utslippet per person på 14 kg, altså om lag en firedel. Vi forutsetter hele tida at 50 prosent av setene i flyet er belagt.

Buss – På Statens Vegvesen sin nettside – www.visveg.no, finner vi at det er 187 km fra Fagernes tettsted til Oslo S. Med et normalt drivstofforbruk for en moderne ekspressbuss med 50 seter får vi 6 kg CO2 for en busstur gitt samme plassutnyttelse med 50 prosent belegg.

Naturvernforbundet i Valdres mener at denne oversikten tydeliggjør utslippsforskjellene mellom de forskjellige reisemåtene, konklusjonen er at buss er den mest miljøvennlige.


Flyruter på korte strekninger som Leirin – Gardermoen hvor det samtidig finnes mer miljøvennlige reisealternativer med relativt lik tidsbruk, gir slike flyruter liten berettigelse både av hensyn til klimagassutslipp og for bruk av samferdselsmidler.

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli