Flytting av Birkebeinerløpet

Ang. Flytting av Birkebeinerløpet til 8.juni

Naturvernforbundet i Lillehammer, NIL                                                  Lillehammer 31.10.12

Norsk Ornitologisk forening, NOF avd.Oppland

Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF avd.Oppland

Naturvernforbundet i Oppland, NVO

Birkebeinerkontoret

v/Rune Bergsodden

Storgt.178

2615 Lillehammer

Ang. Flytting av Birkebeinerløpet til 8.juni

Undertegnende foreninger viser til oppslag i GD 2/10-12 om at Birkebeinerløpet flyttes fra september til 8.juni.

Vi er meget skeptiske til at det skal arrangeres et løp med opptil 15.000 deltakere i en tid da naturen med sitt dyre-og fugleliv er spesielt sårbar.

Eksempelvis kan nevnes at det er den mest sårbare tiden for hekkende fugl i fjellet. De fleste artene ligger på egg, og selv om Ultrabirken går langs stier vil de fleste fuglene fly av reiret innenfor en sone på minst 10-20m på begge sider av løypa. Hvis de ikke får fred til å komme tilbake etter relativt kort tid, går det galt. I sum utgjør dette et relativt stort areal, og følgelig et ganske stort antall fuglereir. Vi er klar over at deltakerantallet hittil er satt til ca.300 i Ultrabirken, men det er nok til å kunne spolere hekkingen ved at fuglene stadig vekk blir forstyrret.

Den menneskelige påvirkning på naturen generelt er økende. Med hensyn til fugl er nesten 1/3 av Norges hekkende fuglearter kommet på ”Rødlista”, og en langt større andel viser negativ bestandsutvikling som følge av menneskets inngripen.

Birken arrangementene er en viktig faktor for folks forhold til trening og helse, og til å komme seg ut i naturen. Men med de folkemassene som nå deltar i de ulike arrangementene belastes naturen i langt større grad enn tidligere. Ut fra artikkelen i GD flyttes Birkebeinerløpet hovedsakelig for å øke deltakerantallet ytterligere, opptil 15.000.

Vi ser av løypetraseene at de forskjellige løpene hovedsakelig er lagt i OL – løypene, Birkebeinerløypa og på skogsbilveier. Men Ultraløpet går på stier i fjellet, og ved sein vår og snøsmelting kan det bli en stor slitasje på stisystemet.

Det satses jo sterkt på å ha en god miljøprofil i arrangementene. Flyttingen av Birkebeinerløpet til juni, på grunn av mulighet for en, kanskje bare marginal, økning av antall deltakere, er stikk i strid med bestrebelsene på å gi arrangementet en miljøimage. Undertegnende organisasjoner anmoder om at løpet flyttes tilbake til september, evt. august, og imøteser et svar på vår henvendelse.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Lillehammer v/Kjersti Swensen

Norsk Ornitologisk forening avd. Oppland v/ Jon Opheim

Norges Jeger-og Fiskerforbund avd. Oppland v/Brynjar Berge

Naturvernforbundet i Oppland v/Bjørn Frøsaker