Forslag om endring av snøskuterleden i Ljørdalen i Trysil kommune

Ljørdalen i Trysil har allerede en snøskuterled. Nå foreslås endring med ytterligere utvidelse av leden. Naturvernforbundet i Innlandet har levert innspill til endringsforslaget til Trysil kommune. Høringsfristen var 09.02.2022.

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vedtok 9. desember å legge endringer i snøskuterleden i Ljørdalen ut til offentlig ettersyn i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Naturvernforbundet i Innlandet er kritisk til gradvise endringer av skuterleden og oppstykking av viktige leveområder for sårbare arter. Vi har følgende innspill.

Generelle kommentarer

En gradvis endring av skuterleden kan føre til en lite helhetlig forvaltning og en oppstykking av det sårbare landskapet i Ljørdalen.

På s. 22 i notatet Vurdering av foreslåtte omlegginger og endringer av trasé for snøskuterled i Ljørdalen, Trysil kommune, vurderes traséendringene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12, jf. § 7. I vurderingen kan vi blant annet lese følgende:

«Den samlede belastning økosystemet vil bli utsatt for skal vurderes, jf. § 10. Endringene vurderes ikke å føre til en samlet belastning som vil påvirke økosystemet negativt i vesentlig grad. Det er ikke kjent at viktige naturmangfoldinteresser vil bli berørt.»

Vi ber Trysil kommune være oppmerksom på den samlede belastningen enkeltstående endringer og utvidelser fører til. Dersom hver mindre endring vurderes som ikke å berøre viktige naturmangfoldinteresser, mistes det store bildet av syne.

Kommentarer til kommunens vurdering iht. relevante tema

Vi mener Trysil kommunes vurdering av løypetraseene iht. til ulike tema i det ovennevnte notatet, er mangelfull. I vurderingen av konsekvenser for biologisk mangfold står det blant annet:

«Det er ikke registrert arter som vil være i hekke-/yngleperioden i aktuelt tidsrom langs de foreslåtte traséene. Det er heller ikke registrert andre viktige naturverdier i eller i umiddelbar nærhet til noen av de foreslåtte løypene.»

Dette mener vi er en lettvint slutning. Tabell 2 på side 7–8 i notatet viser en oversikt over rødlistede arter det må tas ekstra hensyn til ved planlegging av snøskuterløyper. Flere av artene i tabellen finnes i Ljørdalen. Vi savner en konkret beskrivelse av disse artene og hvilke hensyn som er tatt til artene ved planlegging av traseer.

Tabellen forteller at skuterløypenes avstand til storfuglens og orrfuglens spillplasser skal være minst 500 meter. Det bør være kjent at disse artene finnes i Ljørdalen. Det er derfor betenkelig at notatet ikke sier noe om hvilke trasévalg som er gjort for å unngå konflikt med fuglenes spillplasser.

Brunbjørn i hi er sårbar for støy og forstyrrelser. Tabellen forteller at avstand til bjørnens hiplasser skal være minst 1500 meter. Bjørnen er kjent for å ha et av Norges viktigste yngleområder i Ljørdalen. Arten er kategorisert som sterkt truet (EN) på norsk rødliste for arter (2021). Er det én kommune i Norge som nettopp bør omtale denne arten ved anleggelse av fornøyelsesløyper for snøskuter, er det Trysil.

Bjørn er så vidt nevnt i notatet. På side 7 under 2.1 Hensyn kommunen plikter å ta står det:

«Det finnes registrerte funn/observasjoner av rovvilt i hele kommunen (Rovbase). Gaupe, jerv, ulv og bjørn har forvaltningsområder som berører foreslåtte traseer. For å unngå å forstyrre bjørn i vintersøvn anbefales det å legge snøskutertraseer utenom områder med lokalt kjente bjørnehi. For jerv bør snøskutertraseer legges utenom hilokaliteter eller yngleplasser. Det er kjente hekkeområder for en rekke rovfugler, blant annet kongeørn, jaktfalk og hønsehauk i tiltaksområdet i Ljørdalen. Informasjon om kjente hi- og ynglelokaliteter kan fås fra Fylkesmannen. Dette er ikke allmenn tilgjengelig informasjon og derfor ikke konkret vurdert i denne rapporten.»

Her anerkjennes altså bjørnens og de andre rovdyrenes tilstedeværelse i kommunen og i Ljørdalen. Samtidig tar ikke kommunen seg bryet med å innhente vesentlig kunnskap om artenes hi- og ynglelokaliteter. Dette er ikke godt nok.

Naturmangfoldlovens § 8 pålegger kommunen å innhente og legge til grunn kunnskap om natur når det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. Derfor er det merkelig at notatet på s. 22 konkluderer slik:

«Sett i forhold til tiltaket anses kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig.»

Konklusjonen fra kommunens side blir videre: «Lovens § 9 (føre-var-prinsippet) anses dermed ikke å komme i betraktning.»

Her er vi uenige. Notatet viser at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, og vi mener derfor at naturmangfoldlovens § 9 må komme i betraktning.

Kommentarer til ny trasé over Svartåsen

En av endringene som foreslås, er ny trasé fra Ljørdalen Bil og Maskin over Svartåsen og inn på hovedsnøskuterleden. Eksisterende trasé følger kraftlinje og representerer derfor en mindre trussel mot naturmangfoldet og sårbare arter. Den nye traseen vil gå gjennom et relativt urørt område. Svartåsen har et rikt naturmangfold, med blant annet gammelskog, samt arter som må beskyttes mot forstyrrelser, som storfugl. Vi setter spørsmålstegn ved nødvendigheten av å tillate en ny løype nær en allerede fungerende løype. En tilleggstrasé til eksisterende løype vil føre til ytterligere forstyrrelser. Vi kan ikke se at den nye traseen er godt nok begrunnet.

Oppsummering

De foreslåtte områdene for nye snøskuterløyper i Ljørdalen går gjennom naturskogområder og myrkjøler hvor det lever mange viltarter, deriblant rødlistede arter. Flere av disse er sårbare for støy og forstyrrelser. Det finnes allerede snøskuterløyper i Ljørdalen. Naturvernforbundet i Innlandet mener at ytterligere press på naturmangfold og sårbare arter i Ljørdalen ikke er akseptabelt. Viktige naturverdier settes under press, bit for bit.

Vi vil i tida som kommer følge opp Trysil kommunes regulering av snøskuteraktivitet. Vi håper kommunen vil sørge for en restriktiv praksis og et samfunnsmessig helhetssyn.


Med hilsen

Naturvernforbundet i Innlandet
v/ leder Ole Midthun