Forslag til ARBEIDSPROGRAM for 2012 for Naturvernforbundet i Valdres.

Vårt arbeid skal foregå i tråd med Norges Naturvernforbunds vedtekter, formål, plattform og tradisjoner.

1.ORGANISASJON/STYRET

o       Vi skal være representert i alle seks Valdres-kommuner.

       –    Styret har som oppgave å jobbe for å øke medlemstallet, avholde åpne styremøter,

arrangere minimum to medlemsmøter i året og vedlikeholde lokallagets internettside. Styrets naturvernpraksis skal være i samsvar med vedtatt arbeidsprogram i fylkeslag og sentrale organisasjon.

2. VIKTIGE SAKER VI SKAL JOBBE MED

Gjennom argumentasjon, opplysningsarbeid, kartlegging, uttalelser og svar på høringer skal vi alene og i samarbeid med andre jobbe for:

Ÿ      Klassisk naturvern

         aktivt vern og aktiv forvaltning av nasjonalparker og andre vernede og verneverdige områder.

         at ”randsoner” til vernede områder beholdes og utvikles som buffersoner. 

–     at  kommersielle tiltak og aktiviteter i vernede områder ikke skjer på bekostning av naturen.

         å sikre biologisk mangfold gjennom barskogvern, vern av kulturlandskap, bevaring av inngrepsfrie og villmarkspregede områder og andre tiltak.

 

Ÿ      Aktivitet og inngrep

         at ressurs- og arealkrevende hyttebygging begrenses.

         at reiselivsnæringen blir mindre ressurskrevende og miljøbelastende.

         at motorferdsel i utmark og vassdrag begrenses til det aller nødvendigste.

         sikring av allemannsretten til fri ferdsel og en bærekraftig bruk av utmarksressursene.

 

Ÿ      Klima, energi og vassdrag

         vern av vassdrag og grønne randsoner rundt vassdrag.

         at etablering av mikro- ,mini- og småkraftverk ikke fører til uheldige og irreversible inngrep.

        energiøkonomisering, økt bruk av fornybare energikilder og andre tiltak som bidrar til å redusere lokale klimagassutslipp.

      –    jobbe for opprettelse av lokale og regionale klima- og energihandlingsplaner. 

Ÿ      Industri og forbruk

         at produksjon, handel og forbruk gir mindre avfall og ressursbruk, støtte økologisk og naturbasert næringsutvikling og jobbe for å forhindre klimagass- og forurensningsutslipp.

 

Ÿ      Samferdsel

         at investeringer til veg dreies mer over til nødvendige utbedringer, vedlikehold og kollektivtransport og jobbe for at klimagassutslipp fra vegtrafikk reduseres.

         at mer gods føres over til bane slik at tungtransporten på vegene reduseres og jobbe med mål om opprettelse av turist- og godstransport på Valdresbanen til Bjørgo.

Ÿ      Rovdyr

      •          en best mulig rovdyrforvaltning som sikrer tilstrekkelige store leveområder for de  

             store rovdyrene og reduserte konflikter mellom beitedyr og rovdyr.

Konkretisering av en del aktuelle prosjekter:

1. Oppfølging rapporten ”Kommunebilde 2011 (Fylkesmannen i Oppland)

Dette er et dokument der Fylkesmannen vurderer hvordan den enkelte kommune i regionen «leverer» tjenestene til innbyggerne. Dokumentet ble presentert for politisk og administrativ ledelse i kommunene 16. november. Naturvernforbundet i Valdres vil forsøke å følge med på og å påvirke den videre prosessen.

 

2. Gjennomføring av turer med interesserte medlemmer og potensielle medlemmer

Vi er invitert med på en tur med Humleklubben helgen 5. eller 6 mai til Besheim Fjellstue. Dette som et eksempel på aktuelle turmål.  

 

3. Oppfølging kartlegging av ureglementære avfalssdeponi

Ole Morten har i oppdrag for Fylkesmannen gjennomført en omfattende kartlegging av ureglementære avfalssdeponi i Oppland. Fire av Valdres kommuner er kartlagt. Et område som vi har planer om et konkret tiltak er Bagnskleiva. Det krever et samarbeid med flere instanser

 

4. Oppfølging av diverse plansaker/ reguleringssaker mm.

 


 

 

Bilag til arbeidsprogram

 

Følgende utfordringer innen miljøforvaltning er presentert i rapporten til fylkesmannen ”Kommunebilde”:

1. Hovedutfordring – kommunene som miljømyndighet:

Sett fra Fylkesmannen er følgende utfordring sentral for at kommunene skal ivareta sine

ansvarsoppgaver som miljømyndighet:

Oppbygging av kompetanse og avsetting av tilstrekkelige personressurser.

2. Hovedutfordringer for å ivareta biologisk mangfold:

Fylkesmannen vurderer følgende til å være viktige utfordringer for å ivareta det biologiske

mangfoldet i denne regionen:

• Ivareta verdifulle områder for biologisk mangfold gjennom lokal arealplanlegging

og arealforvaltning.

• Øke innsatsen for å kartlegge naturtyper og viktige arter.

• Begna elv i Sør-Aurdal må skjermes mot inngrep og forurensning for å sikre

elvemuslingen.

• Unngå inngrep eller tiltak som forringer leveområdene til storsalamanderen, samt

sikre leveområdene for de truete artene hubro, skjeggklokke, mjuktjafs og

dragehode og bidra til skjøtsel av sistnevnte.

Bidra til skjøtsel og hevd av slåttemarker og naturbeitemarker og samordne

3. Hovedutfordringer – vassdragsforvaltning og forurensning:

• Gjennomføre avbøtende tiltak i regulerte vassdrag

• Kommunene bør føre mer tilsyn med avløpsanlegg og forurensninger fra

husdyrgjødsel.

• Få inn nye prognoser for nedbør og avrenning (spillvann og overvann) i

kommunens utbyggingsplaner og dimensjoneringskriterier, for å sikre driften av

renseanleggene ved ekstremvær som følge av klimaendringer.

• Kommunene må delta aktivt og sikre god politisk forankring i arbeidet med

vannforskriften.

4. Hovedutfordring(er) innen avfall og gjenvinning:

• Øke utsorteringen og gjenvinningen av avfall

• Sterkere oppfølging av forsøplingssaker og ulovlige avfallsplasser, samt forbudet

mot brenning av avfall.

• Følge opp kravene til avfallsplaner og mijløsanering.

• Forbedre innsamling av farlig avfall gjennom økt informasjon og

kompetanseheving

5. Hovedutfordringer – forvaltning av verneområder:

• Gjennom ny forvaltningsmodell for store verneområder har kommunene fått et

stort og viktig ansvar med å forvalte nasjonale og til dels internasjonale

verneverdier for framtida.

• Bidra til skjøtsel og hevd av seterlandskapene i landskapsvernområdene.

• Arbeide fram frivillig avtale som avskjærer hyttebygging i stølsområder som angitt i

Kgl. res. for verneplan Langsua (Østre Slidre og Nord-Aurdal). Sikre arealbruken i

randsonen til Jotunheimen nasjonalpark.

• Bidra til en forsvarlig tilrettelegging og bruk knyttet til friluftsliv og reiseliv.

• Sikre at landbrukstiltak (veger, bygninger) innenfor verneområdene i Vassfaret og

Helin får et forsvarlig omfang og en lokaltilpasset utforming.

6. Hovedutfordringer – rovviltforvaltning

Fylkesmannen mener at kommunene kan være sentrale bidragsytere til en bedre

rovviltforvaltning gjennom følgende:

• Være pådriver for forebyggende tiltak mot rovviltskader, inkludert å samordne og

utforme søknader om FKT – midler.

• Jobbe aktivt for at kompetansen for det kommunale fellingslaget opprettholdes, samt

etablere samarbeid mot andre fellingslag/enkeltpersoner med mer erfaring med

skadefellingsforsøk.

• Etablere varslingsrutiner for skadeutvikling og observasjoner knyttet til rovvilt innad i

kommunen, med tanke på igangsetting av akutte forebyggende tiltak.

7. Hovedutfordringer – klima:

• Utarbeide kommunale handlingsplaner i tråd med statlig planretningslinje for klimaog

energiplanlegging i kommunene

• Gjennomføre ENØK-tiltak og energiomlegging i kommunal bygningsmasse

• Vurdere energibruk og transport i hytteområder

• Redusere transportbehov gjennom samordnet areal- og transportplanlegging.

• Gjennomføre kartlegging (faresonering) av områder med potensiell fare for

naturpåkjenninger som følge av klimaendringene