Forslag til planprogram for kommunedelplan Teinevassåsen/Søbekksæter – våre kommentarer

Vi har sett forslaget til planprogrammet og har følgende kommentarer:

Området Teinevassåsen/Søbekksæter ligger svært tett innpå verneområdet Vassfaret og det er sannsynlig at det vil forekomme lignende naturkvaliteter utenfor som innenfor verneområdet.

I forslaget til planprogram er det oppført at DN Naturdatabase og Artskart skal benyttes for å utrede biologisk mangfold, plante og dyreliv. Vi kjenner til at disse databasene ikke inneholder informasjon av interesse fordi områdene det her er snakk om er mangelfullt kartlagt. Vi vil derfor be om at det tas inn i planprogrammet at områdene skal kartlegges etter metodikken i DN-håndbok 13. En slik framgangsmåte vil være korrekt etter Naturmangfoldloven.