Forslag til strategiplan

Styremedlem Bjørn Kjensli har sendt oss et forslag på strategiplan, som ble behandlet i styremøte 14.06.18.

Strategiplan for Naturvernforbundet Valdres

Jeg har laget et utkast til strategiplan for NVF Valdres som er tredelt. Den ene delen omhandler framtidig organisering av laget. Den andre delen tar for seg strategiske målgrupper for å fremme vårt syn og vinne oppslutning om våre saker. Den tredje delen omhandler en handlingsplan for 2018.

Framtidig organisering

Jeg mener at NVF Valdres har for dårlig kontakt og dialog med medlemmene sine. Det er for stor avstand mellom et fjernt styre og mange passive medlemmer. I tillegg til avstand skyldes nok dette også type arbeid vi driver. Det er kanskje for mye avisinnlegg og for lite handling. Vern Vinda er et eksempel på at folk tar et tak og stiller opp når det blir handling og praktiske oppgaver, mens det ikke er lite enkelt å være offentlig skribent om alle typer natur og miljøsaker.

Jeg ser tre mulige organiseringer videre:

  1. Gå videre som i dag og jobbe mer systematisk med allianse- og medlemskontakt
  2. At styre består av en representant fra hver kommune og at det i hver kommune velges et miljutvalg/aksjonsgruppe med to medlemmer i tillegg til styrerepresentanten. Disse tar opp egne saker og håndterer det lokalt, sender ting oppover til lokallag/fylkeslag og er aktør for eventuelle utspill fra styret/fylkeslaget.
  3. Styret blir et AU på tre medlemmer som går på omgang mellom kommunene og vi har miljøutvalg/aksjonsgruppe i hver kommune som i alternativ to. Dette vil redusere reisetid/avstander og vi kan få et mer effektivt styre med oftere møter. Et AU kan kobles med medlemsmøter 2 ganger per år hor alle som vil kan delta, men hvor i hvert fall en eller flere fra hvert miljøutvalg/aksjonsgruppe møter.

Personlig vil jeg foretrekke å arbeide videre med alternativ 2 eller 3 fordi jeg mener vi må bli mer aksjonsrettet. Å handle må bli et fokusområde i større grad enn å mene.

Bygge allianser og sterkere medlemskontakt

Jeg tenker at NVF Valdres som mange andre organisasjoner ofte blir seg sjøl nok. De tillitsvalgte drives av egen glød og plikt for å ta føre organisasjonen videre, mens motivasjon, begeistring og entusiasme i organisasjonen er ikke en drøm en gang. Økt handling og feiring av mål/seire etter hvert kan endre på dette. I tillegg må vi gjøre det litt mer sosialt og trivelig å være med.

Vi må bygge allianser og i Valdres er det noen aktører som er mer aktuelle enn andre. DNT Valdres er en oppegående og viktig samarbeidspart innen friluftsliv. Kan vi samarbeide med de om for eksempel hytteutbygging/arealpress, ferdsel i utmark/søppel i fjellet i tillegg til vannkraftutbygging?

Jeger- og fiskeforeningene er aktive på visse områder hvor vi har interesser. Nedfisking av småfisk/utsetting av ny fisk og tilrettelegging for fiske for enkelte målgrupper bør være interessant.

Bondenæringa i Valdres står sterkt og Bondelaget bør være en viktig samarbeidspart.  Det gjelder plastbruk og resirkulering, biologisk mangfold rundt gårdene og på stølene, bruk av sprøytemidler, importert kraftfor og biogassproblematikk.

Foreninger som samler barn/unge bør også være intressante for å knytte kontakt med tanke på sinere rekruttering. Vi trenger langt flere unge med. Både fordi de er miljøengasjerte og ford ide har mye energi og kreativitet som vi trenger inn i vår organisasjon.

I Norge er det jo slik at de som er organiserte i frivillighetssektoren i gjennomsnitt er med i over 10 ulike organisasjoner. Mange av våre medlemmer er derfor med i andre organisasjoner lokalt. VI må kunne spille på dette og få flere av våre medlemmer til å ta opp miljsaker også i andre organisasjoner. Det kan vi få til både gjennom samarbeid med andre og at vi får en tettere dialog med medlemmene våre. Ikke til møtevirksomhet, men til å handle/aksjonere med andre lokalt.

Handlingsplan 2018

  • Vi skal diskutere framtidig organisering av NVF Valdres og spørre medlemmene våre om hva de vil foretrekke av aktuelle alternativ.
  • Vi skal etablere et konkret samarbeidsprosjekt med DNT Valdres
  • Vi skal diskutere et samarbeidsprosjekt med Bondelaget
  • Vi skal identifisere foreninger/lag for barn/unge i Valdres hvor vi kan få til fellesprosjekt
  • Vi skal gjennomføre en plastaksjon i alle våre dagligvareforretninger i Valdres med sikte på redusert bruk av plast.
  • Vi skal etablere en miljøpris i Valdres for beste tiltak fra barn/unge
  • Temaene vi skal jobbe med i 2018 er lokale eller prioriterte oppgraver i fylkeslaget/NVF sentralt.

BKJ 23.4.18