Fradeling av boligtomt

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – fradeling av boligtomt, gnr./bnr.113/16

Lillehammer kommune                                                                       Lillehammer 07.11.12

Tjenesteområde areal og miljø

Ref. GURSTRAT 12/4157-4

Naturvernforbundet i Lillehammer, NIL, viser til utsendte dokumenter om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i et LNF område i Saksumsdal.

Vi har i styremøte behandlet saken, og vi mener at det ikke skal gis dispensasjon til fradeling av boligtomt i et LNF område.

Lillehammer kommune har i inneværende år vedtatt kommuneplanens arealdel. I Saksumsdal ble det lagt ut et LNFb område hvor det tillates spredt boligbebyggelse med inntil 5-7 boenheter.

Det nevnes at en ønsket boligtomt i LNFb er et område hvor bl.a. Saksheim skole har sitt uteskoleområde. NIL ser det som svært positivt at Saksheim skole har dette området, og at dette også prioriteres fra kommunens side.

Som erstatning for denne ønskede tomta, foreslås det nærliggende tomt i LNF området hvor det over denne tomta også går ei lysløype.

Naturvernforbundet i Lhmr. mener at det må finnes flere aktuelle områder for boligtomt i LNFb området når det i kommuneplanen er åpnet for spredt boligbebyggelse. Kommunen må først som sist utrede dette området til tross for de ulemper som nevnes i saksdokumentet.

Vi ser det som meget uheldig å gi dispensasjon fra nylig vedtatt kommuneplan.

Med hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/ Kjersti Swensen