Friområder i Nordseter- Sjusjøfjellet blir ”spist opp” – leserbrev

Ringsaker kommune foreslår i den reviderte kommuneplanens arealdel å legge ut over 2000 nye tomter til fritidsboliger i Ringsakerfjellet. Noen av områdene ligger tett inntil kommune-grensa til Lillehammer. Dette gjelder ved Birkebeinerbakken, i Kroksjølia og ved Heståsmyra.

Områdene mellom Nordseter og Sjusjøen er et meget brukt friluftsområde sommer som vinter. Det er svært viktig å se området under ett, og ikke la seg binde av en kommune- eller fylkesgrense. Et topografisk kart viser at det ikke er store områder med friareal igjen nordvest for Sjusjøen i Ringsaker kommune. Hvis Lillehammer kommune hadde hatt tilsvarende utbygging på sin side av kommunegrensa ville nesten hele fjellet vært nedbygd!

Lillehammer har i mange år prøvd å få til et interkommunalt plansamarbeid med Ringsaker, men har hittil ikke lyktes med det.

I Birkebeinerbakken og i Kroksjølia er det foreslått en utvidelse og fortetting med høystandard hytter som vil endre landskapet helt, og ikke minst føre til en lysforurensning, synlig i mils omkrets.

Det som er enda mer graverende er forslaget fra Pihl AS om et helt nytt utbyggingsområde fra Heståsmyra og opp mot Lille-Lunkefjell. Området ligger i et LNF (landbruk, natur, friluftsliv) område i en høyde på 920-950 moh som er en overgangssone til snaufjellet. Her er det foreslått 60-70 boliger på 150m2 med full infrastruktur og vinterbrøytede veier.

Gjennom området går den meget brukte og velpreparerte skiløypa mellom Nordseter og Sjusjøen, ei løype som opplevelsesmessig veksler mellom snaufjell og småskog, og er viktig både for turister og fastboende i begge kommuner.

Området har om sommeren mye brukte turstier, som bl.a. fører opp til Lunkefjell.

I følge Hamar Arbeiderblad 7/2-14, mener Pihl AS at dette området er lite brukt og vil egne seg til utbygging uten store ulemper da småskogen vil dempe synsinntrykket.

Det er uforståelig at de ikke innser at nedhogging av skog, anlegg av veier på kryss og tvers, 60-70 høystandard fritidsboliger på 150m2 hvor eiere vil ha utsikt osv. vil ødelegge området totalt. Det er ikke attraktivt å gå midt i et boligfelt når man er ute på tur.

Pihl AS viser her et helt ensidig, og uøkologisk, syn på naturen. Det er tydeligvis bare pengene som teller.

Naturvernforbundet i Lillehammer mener derfor at det er helt uakseptabelt å ta hull på et helt nytt område. Her er det også registrert to arter av lav som i Norsk Rødliste står under kategorien nær truet (NT). Det biologiske mangfoldet bør utredes i hele området.

Ringsaker kommune har en målsetting om å utvikle Sjusjøen til en attraktiv reiselivsdestinasjon, og Ringsaker fjellet skal være et viktig frilufts- og rekreasjonsområde for innbyggerne, ikke bare i kommunen, men i hele regionen. Da er det viktig å ikke sage av den greina man sitter på, men innse at det er et metningspunkt. Naturen i nærmiljøet må også prioriteres!

Naturvernforbundet i Lillehammer er glad for at planutvalget i Lillehammer har varslet innsigelse dersom ikke planene for Birkebeinerbakken, Heståsmyra-Lunkefjell og Kroksjølia endres.

Naturvernforbundet i Lillehammer

v/ Kjersti Swensen