Funn av rødlistede lavarter ved Vinda

Nye miljøundersøkelser langs Vinda har ført til funn av åtte rødlistede lavarter. Lavartene er først og fremst sårbare for hogst, men noen av artene er også avhengig av tilstrekkelig vassføring i Vinda i tørre og varme perioder om sommeren.

Pressemelding datert 15.11.2016

Etter undersøkelser av Geir Gaarder, ekspert på registrering og verdsetting av biologisk mangfold, er det oppdaget åtte rødlistede lavarter i området langs Vinda. Disse artene ble ikke oppdaget av Norconsult da de foretok sine miljøundersøkelser i 2013. De er heller ikke registrert ved tidligere registreringer i samme område.

– Det er viktig å belyse alle sider ved en utbygging best mulig. Det er derfor bra at de supplerende opplysningene er fremkommet selv om forekomstene strengt tatt skulle vært avdekket tidligere, sier seksjonssjef Lars Søfteland i Skagerak Kraft.

Ikke fornøyd
Gaarder gjennomførte undersøkelsene på eget initiativ den 28. oktober i år, og oversendte resultatene til Olje- og energidepartementet (OED), som har konsesjonsøknaden for bygging av Vinda kraftverk til sluttbehandling.

– Vi er lite fornøyd med at rødlisteartene ikke er blitt kartlagt ved tidligere registreringer, og da spesielt ved det omfattende, og NVE-fastsatte, utredningsprogrammet som ble gjennomført i forkant av konsesjonssøknaden, sier Søfteland.

– Vi valgte Norconsult til å utføre miljøundersøkelsene, fordi de er kjent for å ha solid faglig integritet og bred erfaring med å gjennomføre slike undersøkelser, forteller han.

Minstevassføring kan sikre levevilkår
Søfteland påpeker at det ser ut som om truslene for de fleste lavartene først og fremst er knyttet til skogsdrift, men at en vannkraftutbygging antas å kunne innvirke negativt på noen av artene.

– De nye opplysningene endrer etter Skagerak Krafts syn ikke at fordelene ved utbyggingen er større enn ulempene. Tilstrekkelig slipp av minstevassføring er imidlertid viktig for å sikre levevilkårene for de truede artene, sier han.

For ytterligere informasjon:

Seksjonssjef Lars Søfteland, Skagerak Kraft AS, telefon: 975 04 772