Fysisk aktivitet og naturopplevelse

Hovedrevisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Oppstart av planarbeidet.

Lillehammer kommune,                                             Lillehammer  30/4-13 Park og idrett

Hovedrevisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Oppstart av planarbeidet.

Ref. KARNES 13/14-5

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og opplevelse gir en god og informativ oversikt over hvilke muligheter byens befolkning har tilgang til.

Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, vil gjerne komme med noen innspill til det videre planarbeidet.

Biologisk mangfold

I innledningen nevnes det at temaet biologisk mangfold ikke er behandlet i denne planen. En faglig oppdatering av biologisk mangfold i kommunen er svært viktig. Det må foreligge en oversikt over artsutbredelse, rødlistearter og naturtyper. Hensynet til biologisk mangfold og oppfølging av Naturmangfoldloven må være en forutsetning når man arbeider med nedfartsløyper, tilrettelegging for sykkeltraseer m.m.

NiL etterlyste en oppdatering av biologisk mangfold også i kommunens siste arealplan for 2011-2024.

Sykkel- og løpstraseer

Birkenarrangementene utvides stadig, og det byr på utfordringer. Eksempelvis kan nevnes grusveien som ble lagt over Sagmyra i 2012, og planlegging av videre grusveg opp til

Sjusjøen. NiL ser hvilke verdier tilretteleggingen for sykkel/løp har, men det er viktig at dette ikke tillates hvor som helst. Vi foreslår at det opprettes faste traseer i ikke sårbare områder, og at grusing av myrer unngås. Tenk om Sagmyra hadde vært ei rikmyr med sjeldne arter!

Vi er ellers godt fornøyd med at det legges til rette for mer sykling i byen.

Snøscooter/vannscooter

NiL håper inderlig at kommunen vil opprettholde sin restriktive holdning til motorferdsel i utmark, selv om det nå er åpnet for en liberalisering av loven. Såkalt rekreasjonskjøring med scooter vil ødelegge den uvurderlige kvaliteten som ro og stillhet er ute i naturen.

Slik kjøring vil også føre til økt utslipp av CO2 og andre forurensende gasser, og det er helt umulig å håndheve en 500m-grense fra land for vannscootere.

Tverrløypa

Tverrløypa har vært en gjenganger i mange år, og NiL har et sterkt ønske om at kommunen prioriterer opprusting og fullføring av denne løypa, men med en nennsom hånd i enkelte partier!

Markagrense

Tiden er inne for å få ei markagrense i Lillehammer jfr. St.meld.nr.39 om Friluftsliv, hvor det foreslås ”at alle kommuner med tettstednære markaområder skal ha ei markagrense, og en plan for forvaltning av marka innen 2006”!

Det kommer stadig forslag om bygging av fritidsboliger i områdene rundt Lillehammer. Ei markagrense, og en streng håndhevelse av denne, vil hindre en bit for bit utbygging, og sikre de flotte naturområdene vi har i Lillehammer.

Hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/Kjersti Swensen