”Geispa er som skapt for utbygging”. Er den det?

Tirsdagsutgaven av avisa ”Valdres” har som første side oppslag en artikkel om planen om utbygging av elva Geispa i Nord-Aurdal.

En grei nok presentasjon av planleggingsprosessen igangsatt av Valdres Energi (VEAS) i samarbeid med lokale grunneiere. Grei nok, på den måte at en rekke tekniske sider ved en slik utbygging blir referert fra en samtale mellom journalisten, representanten for VEAS og tre av grunneiere.

Det som etter undertegnedes vurdering ikke er greit, er setningen i inngresset som sier at elva Geispa ”er som skapt for utbygging”.

Før en i det hele tatt kan søke om konsesjon, skal det gjøres en omfattende utredning av alle aktuelle miljøforhold. Først når den er på plass, er det mulig å konkludere med om elva er skapt for utbygging eller om den fortsatt skal være uberørt.

Personlig har jeg ingen problemer med og respekterer at representanter for et kraftselskap og grunneiere ser muligheten for denne type utvikling. Men jeg forventer at journalisten også stiller noen kritiske spørsmål og lar være å konkludere, lenge før resultatet fra en utredning er på plass.

Det er vel ingen overraskelse at vi som representerer naturverninteressene, er skeptiske mot slike omfattende naturinngrep.Det som er et viktig poeng, er at Geispa er kun ett av mange vassdrag i Norge som er planlagt utbygd. Antall søknader om småkraftverk i Norge har økt fra ca 15 i 2000, ca 215 i 2007 og 660 per 2011. I dag godkjennes 4 av 5 søknader. Disse kraftverkene står ofte for mindre inngrep isolert sett, men sumeffekten blir en alvorlig trussel mot det naturmangfoldet vassdragsnaturen representerer.

Om vannkraft blir omtalt som ”ren energi”, betyr etter vår vurdering ikke at det gir ”miljøvennlig kraftproduksjon”. All kraftproduksjon har miljømessige konsekvenser og bør derfor begrenses i den grad det er mulig. Energisparing er Naturvernforbundets svar på de utfordringer som ligger i vårt store kraftforbruk. Penger spart er penger tjent, sies det. Energi spart er energi tjent. Sier vi.

For Naturvernforbundet i Valdres,

Fred Kuyper