Grønn kafe 06. juni

Tirsdag 06. juni arrangerte vi igjen Grønne Kafe. Også denne gangen inviterte vi lokalpolitikere til å prate om miljøutfordringene vår kommune står ovenfor.

Tirsdag 06. juni arrangerte vi på nytt Grønn Kafe på Fagernes Kulturpub. Denne gangen var det Ap, Sp og FrP som skulle prate om hvilke utfordringer vår kommune har i den kommende fireårs periode, i et miljøperspektiv? Dessverre var det få gjester denne kvelden, men vi som var der fikk en god samtale med lokalpolitikerne fra Nord-Aurdal.

Deltakere:

fra SP: Knut Arne Fjelltun (KAF)

fra FrP: Tor Erling Sæthre (TES)

Fra AP: Håvard Halvorsen: forhindret pga brannøvelse

Debattleder: Fred Kuyper, styreleder -Referat v/ sekretær: Trude Nytrøen Pedersen

Kort innledning om miljøutfordringer i kommune i kommende fire års periode.

TES: Utbygging – Søppel og avløp trenger økt kapasitet – Kulturlandskapet er identiteten til Valdres og må tas vare på – klima? «klimakrisen» er ikke eksisterende og blir ikke nevnt i klimarapporten – redusert antall beitedyr fører til gjengroing -plastforsøpling økende og krever strengere tiltak

KAF: være forberedt på konsekvenser av klimaendringer – unngå symbolpolitikk – tiltak må ha støtte i befolkningen for å nå frem – utnytte lokale ressurser, bl. Matproduksjon – Rødt kjøtt- temaet er vanskelig å forstå – matpriser er for lave – transport er den viktigste miljøbelastningen og krever mer kollektive løsninger. Dette er et fylkesansvar. Mer samkjøring aktuell å jobbe med. Kortreiste varer og tjenester ofte prisgitt nasjonale føringer – FN’s bærekraftmål må inkluderes i all planlegging – søppel: økt sortering – redusere vårt forbruk – mer nøkternhet – mindre bruk og kast mentalitet – <også ifm plastforurensing unngå symbolpolitikk

Noen konkrete temaer fra «Regional plan for klima, energi og miljø:

Klimavennlige bygg: KKAF usikker hvor mye som er i NA. Nybygget i Aurdal var kommet for langt i planleggingen til å gjøre om til trebygning, men den nye barnehagen i Leira vil bli i tre. Økte kostnader kan være en faktor, noe som bli avvist an en deltaker i salen. Men også offentlige forskrifter kan stoppe et prosjekt for offentlige bygg. Også brukes begrepet «symbolpolitikk» når man velge klimavennlige bygg på tross a kostnadsøkning. Det påpekes fra salen at trebygg har en lengre brukstid og at økt satsing kan føre til reduserte priser. Det påpekes bl.a. at flere kommunale bygg mindre enn 50 år gammel allerede er blitt revet. Det påpekes også at både konsulenter og arkitekter kan ha sine særinteresser.

Nyanskaffelser: må skje på plannivå. Politikerne har sjelden en rolle i slike prosesser.

Arealregnskap er ikke på plass og vil ta en del tid. Ressurskrevende. Likedan naturregnskap. Men arealplaner kan gi svar på noe av dette. Nedbygging: KS skal godkjenne planer, Fortetting viktig. Men også samfunnsnytten. Fremtidig bygging av fritidsboliger bør trekkes lenger ned i dalen. Bruke beitebruk som argument mot videre nedbygging. Samtidig viktig med videreutvikling, men ikke for en hver pris. Og ikke helt nye områder.

Aase påpeker konflikt mellom beitenæring og fritidsbebyggelse. Bjørn mener at hytter ikke lenger er tilpasset naturen (men omvendt). TES påpeker at Danebu er «naturpark», noe han ikke ønsker å videreføre til resten av Aurdalsåsen.

Vindmøller: begge debattanter er skeptiske mot vindmøller, men KAF vil ikke sette et absolutt forbud med tanke på fremtidig kraftbehov.