Grønn kafé

Dialogmøte om klima, energi og miljø med første kandidat for Nord-Aurdal Høyre Ove Ekerbakke og for Nord-Aurdal SV Berit Øygard

De to kandidatene til kommende kommunevalg ble bedt om å si noe om kommunens utfordringer i et miljøperspektiv, med utgangspunkt i partiets prinsipprogram og tema som kommunen har helt eller delvis ansvar for og beskrevet i fylkeskommunens regionale plan for klima, energi og miljø.

Ove startet med å si at mange utfordringer må løses regionalt (Valdres), konkret nevner han forurensingsproblematikken knyttet til ikke velfungerende renseanlegg, forurensing fra landbruket og svevestøv fra biltrafikken. Det siste spesielt gjennom Fagernes.

Han nevner også at den utstrakte hyttebygging ikke er godt for miljøet og at kommune må tenke nytt ift. arealbruk: færre hytter, flere leiligheter for bedre arealutnyttelse. Redusert bilkjøring er også et tema kommune må jobbe med, bl.a. etablere flere lokale bussruter fra større hytteområder til sentrum.

Berit åpner med å si at SV og Høyre jobber godt sammen og har felles syn på en rekke saker, bl.a. trafikken gjennom Fagernes. Hun vil jobbe for planfri kryssing av E16 for myke trafikanter gjennom Fagernes. Når det gjelder forurensing av vassdrag påpeker hun at Nord-Aurdal kommune har alltid jobbet godt med avløpsproblematikken.

Hun ønsker at kommunen tar tak i barnehagestrukturen: nevner lang reisevei for mange barn til barnehagen på Skrautvål. Jobber for en ny barnehage på Leira, for å redusere bilkjøring av hensyn til barna, familien og miljøet.

Hun mener at det er viktig å ferdigstille ny kommuneplan – arealdel, begrense hyttebygging og redusere forbruk.

Når det gjelder prinsipprogram påpeker Ove at «der skiller SV og Høyre lag». Høyre er et verdikonservativt parti som går inn for «endring for å bevare». Belønning som incentiv, fremfor å straffe. Men mer konkret: forurenser må betale. Eks på støtte: til elbil. Økonomiske incentiver er viktige. Videre: «Folk vet selv best», han tror ikke på påbud.

Berit mener det er nødvendig med regulering og statlig styring. Bruker røykeloven som eksempel på en vellykket form for regulering. Hun er opptatt av en miljøvennlig politikk, men også av (global) utjevning. Hun og partiet går inn for økte avgifter, men også kompenserende virkemidler for de som trenger det. Konkret opptatt av at byggebransjen trenger en sterkere regulering mht. klimaproblematikken.

De konkrete temaer som er beskrevet i den regionale planen ble innledningsvis diskutert under de utfordringen som ble nevnt. Debatten som følget handlet i stor grad om den ekspansive hyttebyggingen. Mens Ove er talsmann for at den enkelte må få lov å bestemme om en hytte skal bygges, mener Berit og et flertall i salen at det må reguleres i større grad. Til sammen deltok 11 fremmøtte i debatten.