Grønn kafé

Referat fra møtet om energisparing

Grønn kafé – Energisparing

Bård Slette startet kvelden med en presentasjon av de energisparetiltak som er gjennomført på Amfi Valdres på Leira. Det har vært en omfattende prosess med investeringer i millionklassen. Dette har gitt noen økonomiske uttellinger, men først og fremst store miljømessige gevinster. Det omfatter både bruk av jordvarme, solenergi, utskifting av gammel belysning med LED-teknologi og sentral styring av all belysning. Totalt har eier av senteret investert 6 millioner i disse tiltak siste 2 år.  Det er planer for å senke taket i andre etasje for å lune ned takhøyden. Optimalisering av ventilasjonsanlegget har vært et viktig tiltak for energisparing. Senteret var av Norsk kjøpesenterforening nominert til Bærekraftprisen for 2022. Det er planer om å søke for 2023 også.

Erlend Eggen, daglig leder i selskapet Klimakultur og kommunestyrerepresentant for MDG i Vang, startet sitt innlegg med å presentere prosjektet «Folkets kraftløft – hvordan får vi til et kollektivt energiløft i Norge?». Det må skje både i kommuner, i bedrifter og på tvers av de sosioøkonomiske forhold. Det skal omfatte energirådgivning og stimulering til strømsparing.

Erlend stilte spørsmål ved om vi produserer for mye strøm i Valdres. I hvert fall i forhold til vårt forbruk og hva vi klarer å føre ut av regionen. Han påpekte at så mye som 25% forsvinner i dårlige linjer ut av dalføret. Spørsmålet blir da hvordan vi på en god og bærekraftig måte tar i bruk den strømmen vi produserer. Vi må spare strøm på alle områder det er mulig, samtidig som restkapasiteten må brukes på sirkulære tjenester som kutter i fossile utslipp. Det må bli slutt på å bygge ned natur for eksempel til hyttebygging for å øke det lokale strømforbruket i Valdres. I Valdres har vi en unik mulighet til å svare på internasjonale avtaler om klimagassutslipp og ivaretakelse av natur i lokale politiske vedtak og strategier.  Det kan bli lokale løsninger på globale utfordringer. Konkret: kan elektrifisering av landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og tungtransport være en aktuell løsning på bærekraftig energibruk? En krevende men nødvendig utvikling som politikerne, næringer og energiselskapene må ta tak i. Lokalt er det transport og landbruk som har de høyeste klimagassutslippene.  Med restkapasitet på strøm og store tap av energi i nettet er det fornuftig å finne løsninger for dette.

Håvard Døvre, energirådgiver ved Valdres Næringshage, åpnet sitt innlegg med en kort presentasjon av NVE sitt innspill til nasjonal handlingsplan for energieffektivisering 2023. I 2021 var det totale energibruket i Norge på 326 TWh, av dette var fossile energiformer 165 TWh, dvs. halvparten av all energibruk. Det er en stor utfordring for å kunne nå de mål som Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen med opp mot 55% kutt i co2 utslipp innen 2030. Han nevner at Vang kommune har vedtatt å gi 75% støtte til enøktiltak for lokale virksomheter og mener at flere kommuner bør gjøre som Vang.

Døvre nevner også at Innlandet fylkeskommune deltar i et prosjekt som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra tungtransport på Østlandet. I 2020 sto tungtransport for mer enn 20 prosent av klimagassutslippene i Innlandet. Selv om dette er mye, venter transportbransjen med å investere i fossilfrie lastebiler og busser, fordi lade- og fylleinfrastrukturen ikke er utbygd ennå. Håvard mener at offentlige virksomheter i sine anbud, må kreve økt bruk av elektriske anleggsmaskiner og transportmidler. Og at det er nå vi i Valdres må legge til rette for at tungtransporten kan gå utslippsfritt til, fra og gjennom Valdres. Dette vil også legge til rette for at ny og eksisterende industri i Valdres kan gjøre sine produktkjeder vesentlig mer klimavennlige og dermed styrke konkurransekraften og levedyktigheten.

Vi kan bare håpe at dette møte vil inspirere til mer fokus på energisparing. Ta gjerne kontakt med de nevnte foredragsholdere om dere har spørsmål.

Ref. Fred Kuyper