Hannbjørn på 187 kg skutt på vårsnø!

Det var Statens Naturoppsyn (SNO) som fikk i oppdrag å avlive bjørnen. Bjørnen ble felt i Svarthaugen, et område som ligger i Fåberg Vestfjell i Lillehammer kommune. Direktoratet for naturforvaltning ga fellingstillatelse på bjørnen for å forebygge skader på beitedyr som slippes ut i terrenget til sommeren. Området er ikke priortert for bjørnebestanden. – Kjøttet skal nyttes. Skinnet og hodet av bjørnen skal sendes til Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim, opplyser Mogens Lorentzen, Harpefoss, i SNO i Oppland til Gudbrandsdølen/Dagningen

Myndighetene hevder at vårjakta skjer helt i tråd med Biomangfoldloven. Men i § 5 i nettopp den samme loven heter det at: «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.»(Uthevet av artikkelforatteren)

Spørsmålene blir om det er  en levedyktig bestand av bjørn i Norge, og om det er unaturlig leveområde for bjørn i Fåberg Vestfjell!

Vi får inderlig håpe at det er den samme bjørnen som drepte sau i Gausdal i høst! Dersom DNA fra den de skøyt nå, ikke  stemmer overens med de DNA-prøvene som ble tatt av bjørnen fra i fjor høst, har  de altså skutt en bjørn som de hadde mistanke om kom til drepe sau i framtida!