Hannbjørner fritt vilt i Gausdal

Det er åpnet for lisensfelling av bjørn i hele i Oppland. Totalkvoten er 4 dyr. Fellingsperiode: 21. august 2011 – 15. oktober. 2011

Rovviltnemnda har med hjemmel i naturmangfoldloven av 19. juni 2009 §§ 18 og 77 jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 4, 7 og 10 gjort vedtak om kvote for lisensfelling på bjørn i region 3 for 2011. 

Totalkvote:4 dyr (ingen hunndyrkvote).

Totalkvoten gjelder for hele Oppland fylke (ingen områdeinndeling).

Saksopplysninger og vilkår:

 1. Fellingsperioden er fra og med 21. august 2011 til og med 15. oktober 2011.
 2. Binne med unge(r), samt hennes unge(r) (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.
 3. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang.
 4. Jegere som ønsker å delta i lisensfelling må ha en egen personlig lisens. Denne kan fås på www.jegerregisteret.no. Registrering skjer ved hjelp av fødsels- og jegernummer. Jegere som ikke selv har tilgang på internett, kan få hjelp av Fylkesmannen til registrering.  Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.
 5. Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.
 6. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.
 7. Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.
 8. Lisensfelling på bjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.
 9. Rovviltnemnda i region 3 kan til en hver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote og fellingsområdeavgrensing dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.
 10. Dersom det blir felt bjørn på skadefellingstillatelse etter dette vedtaket er gjort, blir dette belastet lisensfellingskvoten.
 11. Under lisensfelling på bjørn skal jaktlag og/eller personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 23. Det stilles ingen ytterligere krav til lisensjeger, utover de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (se www.lovdata.no). Her står også krav om bl.a. våpen og ammunisjon. Skyteprøve for jakt på storvilt skal være avlagt inneværende jaktår.
 12. Informasjon om gjenværende kvote fås på tlf. 90154084. Jegere skal melde fra om påskutte og felte dyr på tlf. 97737223. Jeger plikter å holde seg løpende orientert om gjenværende kvote.
 13. Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen (jfr pkt 10), nærmeste politimyndighet og Statens naturoppsyn tlf. 47628277. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.
 14. Ved lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet, i samsvar med instruks for ivaretakelse av døde rovdyr som finnes på: http://nidaros.nina.no/overvaking/instrukser/fallviltinstruks.pdf

Nærmere informasjon om lisensfelling på bjørn finnes på http://www.fylkesmannen.no/oppland.