Høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan for Brattberg hytteområde (gnr/bnr 22/1–sjoga)

Naturvernforbundet i Lillehammer viser til varsel av 8/3/21 om høring og offentlig ettersyn av oppdatert reguleringsplan for Brattberg Hytteområde.

Naturvernforbundet i Lillehammer legger til grunn en nullvisjon i forhold til nye utbyggingsområderifjellområdeneogenbegrensetogkontrollertutbygging underca.900m.o.h. Vi mener at Lillehammer kommune må ha mot til å være annerledes enn sine nabokommuner, som har tillatt en høy utbyggingsvekst av fritidshus- og veibygging med ødeleggelse av myr, hogging av skog og tap av viktig vegetasjon som en konsekvens.

Sammenholdt med tidligere varsel om oppstart av reguleringsplan for Brattberg Hytteområde (26/6/2020) vurderer Naturvernforbundet i Lillehammer det positivt at det nå legges til rette for lavstandard hytter uten innlagt vann og avløp, at alt unødvendig lysforurensing aktivt reduseres samt at planer om bade- og båtbrygger har blitt fjernet.

Til tross for at reguleringsplanen ligger innenfor dagens arealplan for hyttebygging mener Naturvernforbundet i Lillehammer det fortsatt er store avvik mellom intensjonen om å hensynta landskap, natur og miljø med det reviderte og oppdaterte planarbeidet. Spesielt mener vi at følgende momenter bør vurderes på nytt og føre til endring av nåværende reguleringsplan for Bratberg Hytteområde:

  1. Naturvernforbundet i Lillehammer fastholder at bygging av 20 nye fritidsboliger med størrelse på 90m2 på hovedhytta, 30m2 på uthus/anneks samt 20m2 på terrasser uunngåelig legger et for stort press på naturen i området. Vi ønsker redusert antall hytter og redusert maks størrelse.
  2. Naturvernforbundet i Lillehammer krever mer og bedre informasjon om ivaretakelse av vegetasjon. Det opplyses veldig vagt at gjennomføring av reguleringsplanen vil innebære fjerning av noe vegetasjon, men at det er lagt inn begrensninger med målsetting å ivareta mest mulig av vegetasjon. Vi mener at det er uansvarlig å legge ansvaret på utbygger for å ivareta eksisterende vegetasjon ved en byggetillatelse. Dette arbeidet krever innleie av personer med spesifikk og høy kompetanse, ferdigheter og kunnskap om slike prosesser, noe som vi mener kommunen proaktivt bør ta ansvar for i videre arbeid med.
  3. Naturvernforbundet i Lillehammer mener at det i for liten grad er tatt helhetlig hensyn til sammenhenger og akkumulerte effekter på naturen sett i lyset av de ulike føringer og planer for Brattberg hytteområde som nå fremhevet:
    • Til tross for at planområdet ligger i et beiteområde vil 20 inngjerdingsarealer på 300 m2 skape unødig forstyrrelse og inngripen i et svært viktig viltområde
    • Naturvernforbundet i Lillehammer ønsker å bevare og ivareta de tre viktige myrområder som ligger innenfor planavgrensningen. Vi mener derfor at på forhånd å godskrive ‘mindre’ avvik i bestemmelsene fra planen for etablering av stikkveger er kritikkverdig. Vi ønsker mer bakgrunnsinformasjon om behovet for stikkveger. I tillegg er det vår klare erfaring at det er viktig å hente inn relevant ekspertise for på forhånd for å planlegge slikt arbeid) for å unngå at dette kan gjøres løpende på ad hoc basis og potensielt uten oppsyn.
    • Naturvernforbundet i Lillehammer kan i utgangspunktet ikke støtte opprettelsen av en ny utfartsparkering til 5-6 biler. I tillegg mener vi at informasjonen om parkering er mangelfull med hensyn til f.eks. hvilke materialer skal brukes på plassen og arealet som går med til plassen.

Naturvernforbundet i Lillehammer fastholder altså at Fåberg Vestfjell må bevare det unike preget det har i dag og ikke utvides. Vi ber derfor om at planene kritisk revideres sett i lyset av ovenstående punkter.

Miljøvennlig hilsen

Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer