Høringsinnspill – Reguleringsplan H4, Synfjellfoten 2

Naturvernforbundet i Valdres er kjent med at det planlagte utbyggingsområdet grenser inn mot planområdet for utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark og vil på bakgrunn av dette fraråde en slik foreslått utbygging i randsonen til et planlagt vernet område. Naturmangfolds- og landskapsmessig påvirkning gjennom utbygging av ett stort antall hyttetomter som her skissert, vil redusere naturkvalitetene og dermed verneverdiene i området.

Nasjonale målsettinger om å beholde inngrepsfrie områder intakte, kommer her tydelig i konflikt med de foreslåtte inngrep for området. Fortetting av eksisterende hytteområder gir mer bærekraftige framtidsløsninger enn stadig å ta i bruk nye som her skissert.

Vi er også kjent med at foreslått utbygging av område H4, Synnfjellfoten 2, vil komme i konflikt med områdets bruk som beiteareal. Reduksjon av slike arealer som bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet i kulturlandskap må unngås.

Naturvernforbundet i Valdres vil på bakgrunn av overnevnte, be om at foreslåtte reguleringsplan for området, avslås.

Med Vennlig Hilsen

Styret i

Naturvernforbundet i Valdres

Tone Engebretsen (Sign.)

Tanaquil Entzenberger (Sign.)

Henrik Gimle (Sign.)

Ole Morten Fossli (Sign.)

Svein Sørli (Sign.)

Ellen Bakken (Sign.)Ønsker du å støtte naturvernarbeidet til Naturvernforbundet i Valdres?

Høringsinnspill – Reguleringsplan H4, Synfjellfoten 2