Høringsinnspill – Reguleringsplan H6, Steinløohøgde

Naturvernforbundet i Valdres vil at de foreslåtte utbyggingsplaner for område H6, Steinløohøgde blir endret fra sin nåværende form.

Vi mener at de nye hyttetomtene i foreslåtte reguleringsplan for området må konsentreres i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse som vist i vedlagt kartmateriale for å unngå uheldige inngrep som reduserer områder uten tekniske inngrep.

Nasjonale målsettinger om å unngå reduksjoner i områder uten tekniske inngrep, samsvarer ikke med de foreslåtte inngrep for området.

Med Vennlig Hilsen

Styret i

Naturvernforbundet i Valdres

Tone Engebretsen (Sign.)

Tanaquil Entzenberger (Sign.)

Henrik Gimle (Sign.)

Ole Morten Fossli (Sign.)

Svein Sørli (Sign.)

Ellen Bakken (Sign.)Ønsker du å støtte naturvernarbeidet til Naturvernforbundet i Valdres?

Høringsinnspill – Reguleringsplan H6, Steinløohøgde