Høringsinnspill – Reguleringsplan H8, Graneistølen

Naturvernforbundet i Valdres går imot de foreslåtte utbyggingsplaner for område H8, Graneistølen. Vi er kjent med at det planlagte utbyggingsområdet vi gi betydelig negativ naturmangfolds- og landskapsmessig påvirkning gjennom utbygging av ett stort antall hyttetomter som her skissert. Utbyggingsplanene vil både redusere naturkvalitetene og allmennhetens mulighet til å bedrive friluftsliv i området.

Nasjonale målsettinger om å beholde større inngrepsfrie områder intakte, kommer her tydelig i konflikt med de foreslåtte inngrep for området. Fortetting av eksisterende hytteområder gir mer bærekraftige framtidsløsninger enn å beslaglegge stadig nye som her skissert.

Vi er også kjent med at foreslått utbygging av område H8, Graneistølen, vil komme i konflikt med områdets bruk som beiteareal. Reduksjon av slike arealer som bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet i natur- og kulturlandskap må unngås.

Naturvernforbundet i Valdres vil på bakgrunn av overnevnte, be om at foreslåtte reguleringsplan for området, avslås.

Med Vennlig Hilsen

Styret i

Naturvernforbundet i Valdres

Tone Engebretsen (Sign.)

Fred Kuyper (Sign.)

Arve Helle (Sign.)

Ole Morten Fossli (Sign.)

Kjell Hagerup (Sign.)

Ellen Bakken (Sign.)

Steinar Bergheim (Sign.)Ønsker du å støtte naturvernarbeidet til Naturvernforbundet i Valdres?

Høringsinnspill – Reguleringsplan H8, Graneistølen