Høringsinnspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områdereguleringsplan for Stensjordet, Gjøvik kommune

I Gjøvik kommune planlegges en ny bydel på 1981 dekar. Vi er kjent med at området har betydelige naturverdier, og er bekymret for
konsekvenser av utbyggingsplanene. Fylkeslaget har sendt innspill sammen med Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land, BirdLife Norge Gjøvik, Toten og Land lokallag og BirdLife Norge avd. Oppland. Innspillet er sendt inn 14.04.2023.