Høringssvar: Hyttebygging på Fallhøgda (Mjøsli) i Stange

Naturvernforbundet i Hamar og omegn har gått gjennom reguleringsplanen for Fallhøgda, Mjøsli, og har følgende høringsinnspill til hyttebygging på Fallhøgda

I Norge finnes det allerede 485 000 hytter og de fleste står tomme nesten hele året. Samtidig bygger vi ned stadig mer natur med nye hyttefelt. Hyttebygging er svært arealkrevende; selve arealene endres fra natur til nedbygd areal, og denne endringen vil være varig og irreversibel. Med tilhørende infrastruktur av veier, strøm, vann, avløp m.m. blir inngrepene massive.

Utbyggers oppfatning av hvordan bygging av fritidsboliger svarer til FNs bærekraftsmål

Planforslagets bruk av FNs bærekraftsmål kan ikke ses på som noe annet enn uredelig. Nordmenns areal- og klimabelastende hyttekultur kan på ingen måte sies å være et eksempel på bærekraftig forbruk og produksjon, uansett hvor miljøvennlig man måtte mene at anleggsfasen er. Vi vil her vise til forskning gjort for Avisa Valdres gjennom NTNU og Vestlandsforskning som viser at klimagassutslippene fra anleggsprosessen kun utgjør 2 prosent av de totale utslippene fra fritidsboliger.

Vi ber om at detaljreguleringsplan for Fallhøgda, plan ID 344, avvises av overordnede hensyn til klima, biologisk mangfold og bærekraftig naturforvaltning. Vi mener at Stange kommune ikke skal sette planene ut i livet.