Høringssvar: Ingeberg II i Hamar kommune

Detaljreguleringen for Ingeberg II innebærer ifølge planbeskrivelsen både å bygge ned høykvalitetsmatjord i tillegg til trær og noe torv og myr.

Det kommer frem i planforslaget at det skal bygges på det som per i dag er høykvalitets matjord. Dette reagerer Naturvernforbundet sterkt på.Det burde være utelukket å bygge ned høykvalitets matjord for a sette opp småhusbebyggelse på Ingeberg.

I formannskapsmøte hos Hamar kommune 6. september 2023, ble det blant annet diskutert en mulig nullvisjon av omdisponering av dyrka jord. (Saksnummer 193/23) Dette ble nevnt i sammenheng med Kommunedelplan for boligutvikling 2023-2035. I møtereferatet står det blant annet følgende: “Vurdere om kommunen skal ha nullvisjon for omdisponering av dyrka jord. Dette gjøres i revidering av kommuneplanen. Enstemmig vedtatt”.

Dette viser at til og med Hamar kommune i sin aktuelle boligutviklingsplan har som mål å ha en nullvisjon for omdisponering av dyrket jord, noe som ikke harmonerer med planene om å bygge boliger på dyrka jord på Ingeberg.