Høringsuttale til oppstart for flere planer om ny fritidsbebyggelse m.m. i Bakkebygda, Etnedal kommune

Vår uttalelse har hensynet til Langtjernet naturreservat som prioritet. Det har i lengre tid foregått en betydelig utbygging av fritidsboliger i naturreservatets nærområde, og nå er ytterligere utbygging ønsket. I tillegg er det tidligere varslet planer om tiltak med gravearbeid for etablering av et kommunalt vann- og avløpsanlegg. I sum vil dette medføre et økt press på verneområdet i form av flere mulige forstyrrelser for spesielt hekkende fugl, og en risiko for påvirkning av verneverdier. Høringsinnspill er innsendt av Naturvernforbundet i Valdres, Naturvernforbundet i Innlandet, BirdLife Valdres og BirdLife Norge avd. Oppland 15.01.2024.