Høringsuttalelse – den regionale Energi- og Klimaplanen for Valdres og Hallingdal

Naturvernforbundet i Oppland sammen med vårt lokallag – Naturvernforbundet i Valdres har gjort oss kjent med det utsendte høringsforslaget for den regionale Energi- og Klimaplanen for Valdres og Hallingdal

Naturvernforbundet i Oppland

Lillehammer, 31 desember 2009

Valdres Natur- og Kulturpark

Skrautvålsvegen 77

2900 Fagernes

Høringsuttalelse – den regionale Energi- og Klimaplanen for Valdres og Hallingdal

Naturvernforbundet i Oppland sammen med vårt lokallag – Naturvernforbundet i Valdres har gjort oss kjent med det utsendte høringsforslaget for den regionale Energi- og Klimaplanen for Valdres og Hallingdal og har følgende kommentarer:

Det er positivt at det fra kommunenes side tas initiativ til å lage en energi- og klimaplan for det aktuelle geografiske området og vi forutsetter at planens innhold vil legge klare føringer for reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk for alle områder av kommunal- og samfunnsmessig planlegging og aktivitet.

Vi mener at planens statusbeskrivelse med målkonflikter og de foreslåtte overordnede målene er realistiske og vil gi vår støtte til disse. Vi er også positive til planens tiltaksdel og mener disse forslagene vil gi gode bidrag for reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk, men

vi etterlyser spesielt flere tiltak spesielt rettet mot redusert transport- og energibruk. Planen må gi tydeligere signaler enn foreslått, vi vil foreslå at følgende momenter innarbeides blant tiltakene:

Areal- og energipolitiske rammer for reiseliv- og fritidsbebyggelse – krav til maksimal energibruk med f.eks maksimal hyttestørrelse på 100kvm og bruk av lavenergi-byggstandarder og biooppvarming. En vedtatt plan må medføre krav om utbyggingsrekkefølger og utbyggingsavtaler for nye reiselivs- og hytteutbyggingsområder hvor tilrettelegging for kollektive reisemåter legges inn som forutsetning for ny turisme

Målsetning om avvikling av Leirin flyplass pga. manglende samsvar med mål om utslippsreduksjon og på bakgrunn av andre tilgjengelige mer energieffektive reisetilbud til samme reisemål

Styrking av kollektivtilbud i Valdresregionen med utredning av styrking av busstilbud med et mer tilgjengelig både lang- og nærrutenett, med bruk av lokale bestillingsruter blant tilbudene

Utreding av iverksetting av ny gods- og tømmertransport på Valdresbanen

Vi vil også videre kommentere planens foreslåtte tiltak med utgangspunkt i at private verksemder kun blir nevnt to ganger som ansvarlig/pådrivar (miljøfyrtårnsertifisering og tilsetting av en klimarådgiver). Næringslivet er kun nevnt én gang som medansvarlig for mer konsentrert utbygging i reiselivssammenheng. Bedriftene er nevnt kun én gang som medansvarlig for kollektive transportløsninger. Forøvrig er det kommunene og VKR (i Valdres) som har fått ansvar for å oppnå de 33 delmål.

En hver innbygger/virksomhet må ha et medansvar for at vi oppnår de måltall som er nevnt, nemlig en halvering av utslippene innen 2030. Mange av de tiltak som er foreslått er knyttet til kommunalt- og interkommunalt ansvar. Etter vår vurdering bør befolkningen og næringsutøvere i mye større grad trekkes inn i prosessen. Derfor bør det utarbeides delmål og aktiviteter som befolkningen er medansvarlig for. Det gjelder både innen; Haldningskapande arbeid, Energieffektivisering, Fornybar energibruk og biovarmeproduksjon, Avfallhandtering, Transportplanlegging og Landbruk.

Vi etterlyser også en større involvering av miljøvernorganisasjoner som vår organisasjon i dette pågående planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Oppland

Kjell Fredrik Løvold

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli