Høringsuttalelse – Kommunedelplan – Bruflat

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med høringsforslag for Kommunedelplan – Bruflat og etterlyser en grundig kartlegging av det biologiske mangfoldet.

Naturvernforbundet i Valdres

V/Ole Morten Fossli

2980 Etnedal

17/10 – 2008

Etnedal Kommune

Plan- og Næringsetat

2890 Etnedal

Høringsinnspill – Kommunedelplan – Bruflat.

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med høringsforslag for Kommunedelplan – Bruflat og har følgende innspill:

Vi etterlyser en grundig kartlegging av det biologiske mangfoldet i planområdet for å sikre dette for framtiden. Dette bør gjøres på et tidlig stadium i planprosessen. Utover dette må det sikres et inngrepsfritt belte langs Etna på minst 50 meter, både for å sikre verneverdier og med tanke på et behov for framtidig flomvern.

Med Vennlig Hilsen

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli (Sign.)

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bruflat