Høringsuttalelse – Kommunedelplan for Beitostølsområdet

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med utsendte forslag til kommunedelplan for Beitostølsområdet og ønsker å komme med våre synspunkter i forbindelse med dette.

Naturvernforbundet i Valdres

V/Ole Morten Fossli

Rust

2890 Etnedal

30/4-10

Øystre Slidre Kommune

2940 Heggenes

Kommunedelplan for Beitostølsområdet – høringsuttalelse.

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med utsendte forslag til kommunedelplan for Beitostølsområdet og ønsker å komme med våre synspunkter i forbindelse med dette.

Vi har gjennom deltakelse i denne prosessens eksterne referansegruppe allerede gjort vårt syn på videre utbyggingsplaner i Beitostølområdet kjent og vil på bakgrunn av utsendte planforslag på ny fremme vårt syn:

Vi mener en eventuell ny utbygging kun må skje innenfor rammene av allerede utbygde sentrumsnære områder i form av leiligheter eller hotellrom med krav om redusert energibruk både i eksisterende og nye bygg.

Nye utbygginger fører til ytterligere landskapsendinger, negative konsekvenser for biologisk mangfold, ytterligere forhøyet energibruk for området og et høyere utslipp av CO2 på bakgrunn av økte transportbehov. Vi vil også be om at framtidige reiselivssatsninger baseres på redusert ressursforbruk, både for areal- og energibruk. Reelle tiltak for reduserte CO2-utslipp fra transport- og energibruk må utredes og iverksettes.

Eksisterende hyttebygging og reiselivsutvikling i Beitostølområdet er allerede meget areal- og energikrevende og vi ber om at denne utviklingen ikke fortsetter. Vi vil på bakgrunn av dette gå imot kommunedelplanens forslag om nye omfattende arealinngrep utenfor allerede utbygde sentrumsnære områder.

Naturvernforbundet i Valdres vil ellers slutte seg Fylkesmannen i Oppland sitt innspill i forbindelse med planens oppstartmelding: «Planområdet er prega av intensiv utbygging kring Beitostølen. Ut fra nasjonale mål om landskapsomsyn, friluftsliv og reduksjon av utsleppa av klimagasser, meiner Fylkesmannen eventuelle nye byggeområde bør etablerast i og inntil eksisterande byggeområde og infrastruktur».

Med vennlig hilsen

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli

Kopi til:

Fylkesmannen i Oppland

Oppland fylkeskommune