Høringsuttalelse – Landbruksplan

Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Lillehammer (NiL)

Vi har følgende innspill til planen:

Planen er utarbeidet av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen i samarbeid med en referansegruppe bestående av to politikere fra hver av de tre kommunene, lederne i bondeorganisasjonene i regionen, og representant fra Lillehammer-regionen Vekst. Naturvernforbundet i Lillehammer savner en representasjon fra miljø- og friluftsinteressene. Landbruket forvalter store arealer og berører mange interesseområder. Vi mener natur- og friluftsinteressene må tidlig inn for å sikre god dialog mellom landbruksinteressene og miljø- og friluftsinteressene.

Vi foreslår med dette at Naturvernforbundet blir representert i referansegruppa.

Bærekraftsmål

Vi er fornøyde med at FNs bærekraftsmål legges til grunn for planarbeidet.

Landbrukets satsing innen klima og miljø

”Det er en målsetning at landbruket i regionen skal være bærekraftig og klimanøytralt, der et fremtidig mål vil være et klimapositivt landbruk.” Vi har følgende kommentarer: Nærmere 40% av klimautslippene i Innlandet kommer fra landbruket. Det må store endringer til, for å nå et klimapositivt landbruk. Målene er lite konkrete og bør tallfestes. Vi vil peke på bruken av maskiner, oppvarming av bygninger og energibruk i produksjonen, mengden av dyrehold, produksjon av fornybar energi, kunstgjødselforbruk og sprøyting.

Landbrukets ressursgrunnlag

Vi er enige om at landbrukets ressurser må ses helhetlig. Utmarksbeitet må kunne forvaltes på en bedre måte uten å skape konflikt med friluftsinteressene. Vi tror økt bruk av digitale beiteområder vil kunne redusere behovet for fysiske gjerder.

Landbrukets næringsvirksomhet

Naturvernforbundet i Lillehammer savner en økt satsing på økologisk produksjon og mener regionen bør være ledene på dette området. Næringen bør i større grad tilrettelegge for økt videreforedling og salg i nærområdet.
Landbruket er i dag storforbrukere av energi. Målet om klimapositivt landbruk kan styrkes ved hjelp av økt energiproduksjon av fornybar energi som sol- , vind- og bioenergi. En målsetting om energiproduksjon bør kunne tallfestes.

Landbrukets rolle i samfunnet

Naturvernforbundet i Lillehammer ønsker en bedre dialog med næringen. Et samarbeid med skolene og barnehagene om f. eks. etablering av skolehager kan øke kunnskapen om matproduksjon og øke forståelsen for yrket.

Styret