Høringsuttalelse – Reguleringsplan – Strypadn Massetak

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med foreslåtte reguleringsplan for Strypadn Massetak i Øystre Slidre Kommune og kommer med våre synspunkter i forbindelse med høringsrunden.

Naturvernforbundet i Valdres

V/Ole Morten Fossli

Rust

2890 Etnedal

14/10-08

Øystre Slidre Kommune

2940 Heggenes

Høringsuttalelse – Reguleringsplan – Strypadn Massetak.

Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med foreslåtte reguleringsplan for Strypadn Massetak i Øystre Slidre Kommune og ønsker å komme med våre synspunkter i forbindelse med høringsrunden.

Vi sier oss enig i rådmannens vurderinger om behovet for støyanalyse vedr. støyproblematikk og områdeavgrensnings-vurdering av landskapsarkitekt/kvartærgeolog vedr. område for massetak og lagring av masse. Det er viktig at masseuttaket med lagringsplass og vei blir plassert slik at det skjermes for innsyn og ikke forringer landskapet mer enn høyst nødvendig.

Vi vil på bakgrunn av at planforslaget ikke er i samsvar med samlet plan og er et LNF-område, be om at intensjoner i plan- og bygningsloven følges vedr. planprosess for denne saken. Reguleringsplanen bør utsettes og på ny vurderes ved rullering av kommunens gjennomgang av kommuneplanens arealdel. Det er viktig at spesielt behovet for denne gjennomgangens pliktige konsekvensutredninger for landskap og miljø gjennomføres.

Vi er kjent med at området forslaget til reguleringsplan omfatter er inne i utredningsområdet for verneprosessen Ormtjernkampen – Skaget Nasjonalpark og ber om at kommunen følger retningslinjer for nye tiltak under verneprosesser.

Vi forutsetter som en selvfølge at det tidligere brukte masseuttaket blir nedlagt og revegetert så godt som mulig.

Med vennlig hilsen

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli – Leder

Høringsuttalelse – Reguleringsplan – Strypadn Massetak