Høringsuttalelse – Storefoss kraftverk – Øystre Slidre

Naturvernforbundet i Oppland og vårt lokallag Naturvernforbundet i Valdres har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill

Storefoss-utbyggingen, som er en gjenoppbygging av et tidligere kraftverk, synes isolert sett å være et moderat inngrep som vurderes til å være relativt lite konfliktfylt i forhold til miljøverdiene i området.

Når det gjelder nabovassdraget Vinda, vil vi gi vår støtte til tidligere utsendt høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Oppland og mener denne elva må bevares helhetlig urørt.

Vi er dermed ikke negative til de konkrete utbyggingsplanene for Storefoss under forutsetning av at planene for overføring av Vindafossen gjennom en kanal inn i Storefoss tas ut av planene.

Det må også iverksettes avbøtende tiltak for å motvirke negative konsekvenser for naturmangfoldet med bla. tilstrekkelig minstevannføring.

Vi forutsetter at tiltak gjøres for at kraftverket i best mulig grad tilpasses omgivelser og lokal byggestil. Ellers forutsettes det at alle synlige inngrep i terrenget etter anleggsperioden rettes opp før ferdigstilling. Vi vil ellers oppfordre til at området i større grad tilrettelegges for større visuell opplevelsesverdi enn tilfellet er i dag.

 

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Oppland

Paul Lindviksmoen

 

Naturvernforbundet i Valdres

Fred Kuyper