Høringsuttalelse til forslag om utvidelse av snøskuterløyper i Engerdal kommune

Naturvernforbundet i Innlandet har sendt innspill til Engerdal kommunes forslag om utvidelse av snøskuterløyper fra Hylleråsen til Rødalen og inn i Sverige. Vi mener at kommunens utredning og forslag til løypetrasé på flere punkt bryter med motorferdselslovens og naturmangfoldlovens bestemmelser og intensjoner. Innspillet ble sendt 24.08.2023.