Høringsuttalelse til planer om bygging av Øye vindkraftverk i Vang kommune, Valdres

NVE sine retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverk omfatter tre punkter som utgjør et svært stort konfliktpotensial og som skal vektlegges når planer om bygging av vindkraftverk foreligger.

To av disse momenter mener vi er gjeldende i det aktuelle planområde:

  1. det er et større sammenhengende INON-område, der en del også utgjør to villmarksområder (Steinurdi og Storebotteggi)

  2. utenom INON-området som grenser mot Jotunheimen nasjonalpark er det det eneste INON-område innen region Valdres som har rester etter villmark

Det er en politisk målsetning om å bevare inngrepsfri natur. Målet er uttrykt i flere stortingsmeldinger. St.meld.nr 17 (1998-99) «Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren», nr. 39 (2000-2001) «Friluftsliv», nr. 42 (2000-2001) «Biologisk mangfold», nr. 21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand».

I Stortingsproposisjon 1 S (2011 – 2012) fra Miljøverndepartementet vises det til at inngrepsfrie naturområder som er igjen skal tas vare på, og at rehabilitering av områder med «gamle» inngrep skal gjennomføres.

Vi ber om at konsekvensutredningen av den aktuelle planen tar spesielt hensyn til de nevnte fakta.

 Videre viser vi til en uttalelse fra Landsstyret i Naturvernforbundet (05.02.2012) som blant annet har uttalt at:

«Koordineringen mellom ulike departementer må også bli bedre. Det må stilles strengere krav til utredningsprogrammene og konsesjonsvilkårene må strammes inn. I arbeidet med konsekvensutredningene må det gjøres grundige befaringer i området og flere sesonger må dekkes, slik at ulike arters bruk av området kartlegges.

I konsesjonsvilkårene må det settes krav om bruk av biologisk kompetanse ved detaljplanleggingen. Det må også stilles strengere krav til anleggsfasen. Det må gjøres langt flere kontroller og etterundersøkelser som ser på konsekvensene av utbyggingen. Dette er viktig for å få et bedre kunnskapsgrunnlag og nettopp kunne velge de beste prosjektene i fremtiden.»

Naturvernforbundet i Valdres og fylkeslaget støtter denne oppfordringen.

På vegne av styret i Valdres,                          

Fred Kuyper, leder

På vegne av Naturvernforbundet i Oppland

Paul Lindviksmoen, leder