Høringsuttalelse til reguleringsplan for Garastølen masseuttak, Etnedal kommune

Vi registrerer at det ønskes en utvidelse av planområdet for Garastølen masseuttak i Etnedal. Viktige plantema vil være kommunens forpliktelser for å ivareta naturmangfold, konsekvenser av tiltaket for landskap og klimagassutslipp, og en reell vurdering av framtidige behov for masser i området. Høringsinnspill ble signert av Naturvernforbundet i Valdres, Naturvernforbundet i Innlandet, BirdLife Valdres og BirdLife Norge avd. Oppland 18.01.2024.