Høringsuttalelse til Temaplan naturmangfold

Gausdal kommune er en av de første kommunene i Innlandet med egen plan for naturmangfold. Det applauderer vi, samtidig som vi har flere innspill til hvordan den kan bli bedre.

Fjellvann med utsikt mot SkeikampenFoto: Sissel Fjeldet

Vårt hovedbudskap i høringsuttalelsen:

  • Vi mener at koordinering, samordning og evaluering er nøkkelen for at planen blir et reelt styringsverktøy. Det bør prioriteres noen tydelige og konkrete tiltak som nedfelles i en handlingsplan med ansvar, frister og årlig evaluering.
  • Oppfølgingen av planen må koordineres av èn person. Det bør opprettes en stilling med miljøansvar i styringsgruppen nær kommunedirektøren, samt tverrsektorielle arbeidsgrupper for å sikre at satsinger på natur griper inn i hele kommunens drift.
  • Vi mener at å redusere inngrep i våtmark og myrområder ikke er godt nok, myrene og våtområdene må vernes.
  • Gausdal kommune bør aktivt oppfordre innbyggere og forvaltning til registreringer i Artsdatabanken.
  • Målet «Vi skal videreutvikle og stimulere til økt naturbasert reiseliv og naturbaserte opplevelser» er godt, men det må understrekes at aktiviteten ikke må skje på bekostning av natur og klima, og at det må gjøres en konsekvensutredning av naturmangfoldet i forkant av disse.
  • Planen sier at Gausdal er en viktig aktør i det grønne skiftet. Det bør presiseres at det grønne skiftet må veies opp mot hensyn til bevaring av naturmangfoldet.
  • Skog har en viktig plass i planen. Det bør presiseres at Gausdal kommune vil fremme frivillig vern av skog (statlig ordning).
  • Et av målene i planen er å redusere forurensning, også lysforurensning. Her er tiltak knyttet til veier og kommunale bygg nevnt. Det bør også legges inn bestemmelser om lysregulering i hyttefelt, boligfelt og på næringsbygg.
  • FNs bærekraftmål 17: Samarbeid for å nå målene bør inkluderes og beskrives. En forutsetning for å lykkes med planen er å få til et godt samarbeid mellom alle nevnte aktører i planen. Regionalt samarbeid på tvers av kommunegrenser bør også beskrives.