Hva skjer i Lågendeltaet?

Mange ønsker å bidra i kampen mot motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Dette er status, og dette gjør vi akkurat nå.

Lågendeltaet om høsten. Foto: Bernt M. Tordhol

Dette er saken

Regjeringen velger å overkjøre naturen, og presser gjennom ny firefelts motorvei for 110 km/t i Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer.

Verneforskriften og vernegrensene for naturreservatet ble endret 20. juni 2023. Det skjedde i ekstraordinært Kongen i statsråd. Les regjeringens pressemelding.

Historikk

10. februar 2023 inviterte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum Gudbrandsdalens ordførere til pressemøte på Biltema på Lillehammer. På møtet ble det kunngjort at regjeringen velger å endre verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat slik at firefelts motorvei for 110 km/t kan bygges. Samme dag kom det en pressemelding fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Her sier han blant annet:

«Det skal vere ein svært høg terskel for å tillate inngrep i verneområde. I dette tilfellet meiner Regjeringa samla sett at dette er den beste løysinga når ein ser alle omsyn samla. Med regjeringa si avgjerd får Lillehammer-samfunnet ei betre løysing for lokal- og tungtrafikk. Eit område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flyttar store deler av trafikken til tunell langs Lågen og kryssar han ved eit område med mindre fugl. I tillegg skal vi verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere miljøulempene ved vegprosjektet samla sett.»

Før jul avslo Miljødirektoratet søknaden om dispensasjon til å bygge veien. Lovverket åpner ikke for å kunne gi dispensasjon til ødeleggelse av naturreservater for å bygge en vei som er ulønnsom og unødvendig.

– Det planlagte tiltaket er vurdert å ha svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen, sa miljødirektør Ellen Hambro i sakens anledning.

Hvorfor har Lågendeltaet lovens strengeste vern?

Lågendeltaet ble vernet i 1990. Verneforskriftens formålsparagraf sier:

Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

Området er altså vernet på grunn av sin status som viktig og spesielt våtmarksområde.

Hva mener Naturvernforbundet?

Naturvernforbundet nasjonalt, regionalt og lokalt er sterkt uenige i regjeringens konklusjon om at den vedtatte veiløsningen er den beste løsningen når man ser alle hensyn samlet. Lokale politikere har klart å skape et bilde av at den nye veien vil avlaste det sårbare fuglelivet ved eksisterende E6-kryssing gjennom Lågendeltaet. Vi mener dette er en svært snever framstilling av de helhetlige verdiene i naturreservatet. En firefelts motorvei for 110 km/t vil aldri være bra for miljøet. Å hevde at en gigantisk motorveiutbygging vil være en fordel for naturreservatet, er grønnvasking. Naturvernforbundet mener at E6 bør gå i eksisterende trasé, med eventuelle utbedringer og god støy- og støvskjerming for beboere og natur.

Hva gjør Naturvernforbundet og hva skjer framover?

Naturvernforbundet nasjonalt, Naturvernforbundet i Innlandet og Naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer har et tett samarbeid med Natur og Ungdom og aksjonsgruppa Lågendeltaets venner. Extinction Rebellion er også engasjert i saken. Vi opplever en stor og gledelig interesse for saken. Mange vil bidra dersom det blir ulike typer aksjoner i forbindelse med byggestart.

Mange organisasjoner og enkeltpersoner har etterspurt demonstrasjoner og aksjoner. Natur og Ungdom har allerede hatt markeringer i Oslo. Dersom du er i målgruppa – ta kontakt med Natur og Ungdom.

Det kan bli demonstrasjoner, markeringer og aksjoner i Lillehammer, uten at det finnes konkrete planer på nåværende tidspunkt.

Vi jobber ellers overfor nasjonale og internasjonale medier og våre politiske kontakter. Vi har også kontakt med jurister som hjelper oss med å vurdere prosessens juridiske haker og mulige rettslige skritt.

Hjertelig takk for all støtte! Følg med på våre nettsider hvis du vil holde deg oppdatert.

Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt!
innlandet@naturvernforbundet.no

Klage på Statsforvalterens utslippstillatelse til Nye Veier

Naturvernforbundet i Innlandet har sammen med Natur og Ungdom og Lågendeltaets venner sendt klage på tillatelse til midlertidige utslipp, utfyllinger og gjenbruk av sprengstein. Klagen ble sendt til Statsforvalteren i Innlandet 26. oktober 2023. Klagen er per desember 2023 til behandling hos Miljødirektoratet. Les klagen her:

Begjæring om omgjøring av vedtak om endring av forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat

Naturvernforbundet (nasjonalt, Innlandet og Lillehammer og Øyer) har sammen med Natur og Ungdom og Lågendeltaets venner begjært omgjøring av vedtak av 20. juni 2023 om endring av verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat. Begjæringen ble sendt til regjeringen 14. desember 2023. Les begjæringen her: