Hva skjer i Lågendeltaet?

Mange tar kontakt fordi de vil bidra i kampen mot motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Dette er status, og dette gjør vi akkurat nå.

Lågendeltaet Foto Ingvild Christensen

Dette er saken

Regjeringen velger å overkjøre naturen, og presser gjennom ny firefelts motorvei for 110 km/t i Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer.

Det ble klart fredag 10. februar, da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte Gudbrandsdalens ordførere til pressemøte på Biltema på Lillehammer. Samme dag kom det en pressemelding fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Her sier han blant annet:

«Det skal vere ein svært høg terskel for å tillate inngrep i verneområde. I dette tilfellet meiner Regjeringa samla sett at dette er den beste løysinga når ein ser alle omsyn samla. Med regjeringa si avgjerd får Lillehammer-samfunnet ei betre løysing for lokal- og tungtrafikk. Eit område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flyttar store deler av trafikken til tunell langs Lågen og kryssar han ved eit område med mindre fugl. I tillegg skal vi verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere miljøulempene ved vegprosjektet samla sett.»

Før jul avslo Miljødirektoratet søknaden om dispensasjon til å bygge veien. Lovverket åpner ikke for å kunne gi dispensasjon til ødeleggelse av naturreservater for å bygge en vei som er ulønnsom og unødvendig.

– Det planlagte tiltaket er vurdert å ha svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen, sa miljødirektør Ellen Hambro i sakens anledning.

Hvorfor har Lågendeltaet lovens strengeste vern?

Lågendeltaet ble vernet i 1990. Verneforskriftens formålsparagraf sier:

Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

Området er altså vernet på grunn av sin status som viktig og spesielt våtmarksområde.

Hva mener Naturvernforbundet?

Naturvernforbundet nasjonalt, regionalt og lokalt er sterkt uenige i regjeringens konklusjon om at den vedtatte veiløsningen er den beste løsningen når man ser alle hensyn samlet. Lokale politikere har klart å skape et bilde av at den nye veien vil avlaste det sårbare fuglelivet ved eksisterende E6-kryssing gjennom Lågendeltaet. Vi mener dette er en svært snever framstilling av de helhetlige verdiene i naturreservatet. En firefelts motorvei for 110 km/t vil aldri være bra for miljøet. Å hevde at en gigantisk motorveiutbygging vil være en fordel for naturreservatet, er grønnvasking. Naturvernforbundet mener at E6 bør gå i eksisterende trasé, med eventuelle utbedringer og god støy- og støvskjerming for beboere og natur.

Hvor står saken?

Klima- og miljødepartementet sendte 10. februar brev til Miljødirektoratet. I brevet ber departementet om at direktoratet iverksetter utredning og deretter høring av forslag til endring av det geografiske virkeområdet til forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat slik at ny E6 forbi Lillehammer kan føres frem i trasé i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud–Storhove. Forslaget ble lagt ut på høring 1. mars, med to måneders høringsfrist. Nye Veier skal utarbeide forslag til avbøtende tiltak under høringsperioden.

Hva gjør Naturvernforbundet og hva skjer framover?

Naturvernforbundet nasjonalt, Naturvernforbundet i Innlandet og Naturvernforbundet i Lillehammer har et tett samarbeid med Natur og Ungdom og aksjonsgruppa Lågendeltaets venner. Det er aktuelt å samarbeide med flere grupper/organisasjoner. Vi opplever en voksende og gledelig interesse for saken. Mange vil bidra slik at veien stoppes.

Vi jobber overfor nasjonale og internasjonale medier, og vi jobber overfor våre politiske kontakter. Vi vil delta i den kommende høringsrunden, uten at det betyr at vi aksepterer forslaget som blir lagt fram.

Mange organisasjoner og enkeltpersoner har etterspurt demonstrasjoner og aksjoner. Natur og Ungdom har allerede hatt markeringer i Oslo. Dersom du er i målgruppa – ta kontakt med Natur og Ungdom.

Det kan bli demonstrasjoner, markeringer og aksjoner, uten at det finnes konkrete planer på nåværende tidspunkt. Sivil ulydighet er ikke utelukket, men det er ikke aktuelt nå. Sivil ulydighet er kun aktuelt når andre virkemidler ikke fører fram. Der er vi heldigvis ikke enda.

Hjertelig takk for all støtte så langt! Følg med på våre nettsider for å holde deg oppdatert.

Facebook-gruppa til Lågendeltaets venner er også alltid oppdatert. Klikk her!

Vil du ha mer informasjon? Ta kontakt!
innlandet@naturvernforbundet.no