Hytteparadokset. Hva er sunn fornuft?

Da jeg startet å lese artikkelserien «Hytteparadokset» i avisa Valdres, stilte jeg meg selv spørsmålet om betydningen av ordet paradoks. Jeg skjønte at det hadde noe med motsetningsforhold å gjøre, men tok meg tid til å lese meg opp på begrepet paradoks.

Og som det ofte er med slike fremmedord var det ikke et entydig begrep. I Store norske leksikon står det definert som: «Paradoks er en påstand eller uttalelse som er virkelig eller sann, men virker selvmotsigende, urimelig eller absurd.» Wikipedia sier følgende: «Et paradoks, også kalt anomali, er en diskrepans/uoverensstemmelse mellom hva en teori sier og hva sunn fornuft forventer. Det er altså en selvmotsigelse som likevel rommer en sannhet. Forekomsten av paradokser hos en teori er naturligvis brysomt, men unnvikes ofte gjennom å innta posisjonen at sunn fornuft formes av hvordan ting ser ut å være, og ikke av hvordan de (egentlig) er, dvs. til teoriens fordel». 

Det finnes mange typer paradokser, men en definisjon på hytteparadoks har jeg ikke klart å finne. Så jeg velger selv: «Hytteparadoks er et motsetningsforhold mellom å velge en hytte for å komme nærmere naturen og å ødelegge naturen ved å sette opp en hytte». Med det som utgangspunkt har jeg lest gjennom alle artiklene og trukket mine konklusjoner.  

Sist fredag holdt Danebu Panorama en orientering om planer for utbygging av området rundt hotellet Danebu Kongsgård. Det jeg og flere med meg trodde skulle være en orientering kombinert med en diskusjon om de momenter som taler for og mot en slik omfattende utbygging, var kun en presentasjon av planen. Det var anledning til å stille spørsmål, men det var ikke lagt opp til noen debatt. 

Så jeg tok en prat med en hytteeier som er blant dem som er  sterkest berørt av prosjektet. Hytta hans, som han har hatt i nærmere 20 år, vil bli liggende tett i front av den enorme utbyggingen som er planlagt. Skogen, som var hans nærmeste nabo, er borte. Og med det er også mye dyreliv, fuglekvitter, lekeplasser og opplevelser for barna og roen han satt så stor pris på, borte. 

Prosjektet Danebu Panorama er blitt utredet og saksbehandlet over lang tid. På samme måte får vi vite i dagens avis (lørdag 27.11) at utbyggingsplaner for Tyinkrysset er vedtatt etter en langvarig og omfattende utredning. Likedan Gravfjell i Øystre Slidre. Mange tusen hytter er planlagt bygd i årene fremover.

I prosjektbeskrivelsen til Danebu Panorama står det bl.a. at «Området har ingen spesiell funksjon i dag». I artikkelserien “Hytteparadokset” uttaler en utbygger: «Vi har så mye natur i vår region. Det er bedre at vi bygger ned naturen enn at den gror igjen». Begge disse utsagn bekrefter det artikkelserien tar opp i første artikkelen «Hvor havner pengene?»: Verdien på naturen er satt til null (0). Samtidig som vi vet at naturens egenverdi og verdien av økosystemtjenester er uendelig store. Og som kan bli avgjørende for at vi skal unngå de store påkjenninger som vi til stadighet ser antydninger til. Og som i kombinasjon med klimaendringer kan bli katastrofale. 

Forstå det den som vil. Og hva er sunn fornuft?

Fred Kuyper