Ja til naturvern

«Vern av naturen har sammen med vern av kulturlandskapet som mål å sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur. Ordet natur kommer fra latin natura, som betyr ‘fødsel’. Det ble opprinnelig brukt om egenskapene som var medfødt i hver en person eller nedfelt i hver en ting. I dag blir begrepet natur helst brukt om den utemmede verden rundt oss.»

«De voldsomme kreftene som styrer jord og hav, liv og klima, blir gjerne kalt for naturkrefter. I mange samfunn har en fryktet disse kreftene og sett på dem som ondskapsfulle eller likegyldige. Først i nyere tid, med den romantiske kulturretningen, tok en til å akte og elske naturen.»

 Når en driver med naturvern vil en ofte oppleve motsetningsforhold mellom de verdier som «naturvernere» regner som viktig for vår eksistens og de verdier som andre samfunnsgrupper regner som vesentlig eller avgjørende for at vi skal overleve eller leve «gode liv». Kanskje er det forskjellene i de grunnleggende syn på naturens egenverdi, som iblant skaper konflikter. Naturvernet blir ofte oppfattet og fremstilt som negativ til utvikling. Det er dette som er bakgrunn for denne artikkelserie kalt for «JA til…».

«Naturvernere» har som isolert gruppe ingen utøvende myndighet. De er kun beslutningstagende når de melder seg inn og deltar i det politiske arbeid. Som naturvernere kan de kun forsøke å påvirke de som har beslutningsmyndighet. På linje med andre grupper med særinteresser. Derfor oppleves det iblant som urimelig å bli kalt for «romantikere, sære, ekstreme, mot strømmen osv.» Vi sier «JA til» vern av naturen, fordi vi mener det er viktig for vår eksistens. Gjennom sikring av det biologiske mangfold og begrensning av en allerede merkbar klimakrise. Andre interessegrupper må få lov til å si «JA til» det de mener er viktig for samfunnsutviklingen.

Vi er vel klar over at vi neppe vil kunne påvirke de som har vekst som viktigste mål. Det vi håper på er at de som har et etablert naturvernsyn eller -interesse, og samtidig har beslutningsmyndighet, lar seg påvirke av denne artikkelserien og blir som representanter for naturvernet å regne – på egne premisser.