Ja til Ryfossen

De siste ti årene har utbyggingen av småkraftverk økt betraktelig. Flere holder småkraft opp som en klimaløsning. Samtidig utgjør summen av små og større inngrep en trussel mot naturmangfoldet

Norsk vassdragsnatur er unik, og hjem for mange truede og sårbare arter. Etter hundre år med kraftutbygging er to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Nå fører småkraftutbygginga til at presset på norsk vassdragsnatur blir enda større.

Siden år 2000 har over 300 småkraftverk blitt bygd ut rundt om i norske elver og vassdrag, og 500 til står i kø. Antallet søknader har hatt en enorm økning de siste årene.

Antall søknader har økt fra ca. 15 i 2000 til ca. 215 i 2007, og i dag godkjennes 4 av 5 søknader. Disse kraftverkene står ofte for mindre inngrep isolert sett, men sumeffekten blir en alvorlig trussel mot det naturmangfoldet vassdragsnaturen representerer.

Den store mengden søknader som venter på behandling legger press på Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), og gjør det vanskelig for myndigheter og befolkning å henge med. En undersøkelse gjort av NVE viser at fire av fem konsesjonsfrie småkraftverk drives ulovlig.

Utbygging av vassdrag medfører naturinngrep både gjennom direkte arealbruk og oppsplitting av arealer gjennom blant annet veibygging. De største miljøkonsekvensene av vannkraftutbygging får dyrene og plantene rundt vassdragene. Naturvernforbundet er bekymra over at også stadig flere søknader omfatter verna vassdrag. Av 33 søknader i verna vassdrag har halvparten fått konsesjon med begrensninger.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe og flere holder opp utslippsfri småkraft som en viktig klimaløsning. Vi er nødt til å få ned bruken av fossil energi, men uten at vi samtidig får ned energibruket kan ikke fornybar energi erstatte den fossile. Vi må også unngå å ofre naturmangfoldet for å redde klimaet.

Det planlegges å bygge ut vannkraft tilsvarende over 10 terrawatt-timer de neste årene. Pr i dag ligger det flere hundre søknader inne hos NVE om å bygge ut småkraftverk. Men få vet hva det vil ha å si for naturmangfoldet som er avhengig av vassdragene.

Lars Erikstad fra Norsk institutt for naturforskning var en av foredragsholderne på et seminar om småkraftverk som ble holdt 4.februar 2011 i regi av Naturvernforbundet. Han påpekte den store kunnskapsmangelen på rødlista arter i vassdrag.  I konsekvensutredningene i forkant av småkraftutbygging er informasjonen om arter som lever i området enten dårlig eller ikke til stede i det hele tatt, ifølge Erikstad. Det er alt for få som har kunnskap om temaet og det er generelt alt for lite kunnskap om dette, sa han i sitt innlegg. «Ida g er det kun 4-5 bryologer med god nok kunnskap til å kunne kartlegge de norske rødlisteartene i felt generelt», som kommentar til kartlegging av rødlistede moser.

– Vi etterlyser mer ressurser til å sikre at de undersøkelsene som skal gjøres, blir gjort med godt faglig fundament, sier energirådgiver i Naturvernforbundet Torhildur Fjola Kristjansdottir.

Ryfossen er én av mange vassdrag som er planlagt utbygd i Valdres. Kommunestyret i Vestre Slidre har enstemmig gått inn for at det blir søkt om konsesjon for utbygging og bruk av falla i Ryfossen til kraftproduksjon.

Ryfossen er blant de vakreste fosser i Valdres. På Wikimedia finner vi et fantastisk bilde av fossen, tatt av den svenske fotografen Carl Curman, ca. året 1890. Vegvesenet har spandert en romslig avkjøring for at flest mulig forbifarende får anledning til å betrakte fossen. Som en del av de store naturopplevelser besøkende av Valdres vil ha, representerer fossen en betydelig økonomisk verdi. Det ville være dypt tragisk om fossen blir redusert pga. noen usle kraftkroner.

Om utbygging blir aktuell, forventer og krever vi i Naturvernforbundet at skadevirkningene blir minimale. Uansett vil det bli en trist dag når den første spaden trykkes ned i denne vakre fossen.