Ja til utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark!

Naturvernforbundet i Valdres sitt årsmøte vil gi sin støtte til en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark og er glad for at prosessen med å verne større deler av dette flotte lavalpine fjellområdet mellom Valdres og Gudbrandsdalen nå nærmer seg sin avslutning. Det foreslåtte området for en utvidelse av landets minste nasjonalpark i Gausdal kommune omfatter mange viktige og varierte naturtyper som få andre eksisterende nasjonalparker kan vise maken til.

Ja til utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark!


Naturvernforbundet i Valdres sitt årsmøte vil gi sin støtte til en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark og er glad for at prosessen med å verne større deler av dette flotte lavalpine fjellområdet mellom Valdres og Gudbrandsdalen nå nærmer seg sin avslutning. Det foreslåtte området for en utvidelse av landets minste nasjonalpark i Gausdal kommune omfatter mange viktige og varierte naturtyper som få andre eksisterende nasjonalparker kan vise maken til.

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Valdres støtter Fylkesmannen i Opplands verneforslag som i Valdres omfatter følgene områder:
– Ny, utvidet nasjonalpark: ca. 583 km2 i Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.
– Fullsenn landskapsvernområde: ca. 236 km2 i Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre Land og Gausdal kommuner.
– Yddin naturreservat: ca. 20 km2 i Øystre Slidre kommune.
– Hovsjøen naturreservat: ca. 5 km2 i Øystre Slidre og Nord-Aurdal kommuner.
– Røssjøen naturreservat: ca. 24 km2 i Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner.

Dette verneområdet omfatter natur- og kulturlandskapsområder med betydelige verneverdier knyttet til ulike tema som geologi, botanikk, ornitologi, landskapsopplevelse, kulturminner, kulturmiljøer, inngrepsfrie områder og vassdragsnatur. Slike lavfjellsområder i Norge er i dag i svært beskjeden grad sikret gjennom opprettelse av nasjonalpark/landskapsvernområder. Det framlagte verneforslaget vil på en svært god måte bidra til å dekke denne mangelen, og verne et representativt utvalg av vår naturarv.

Vi vil framheve viktigheten av å bevare verneområdene med den framlagte avgrensingen. I verneplanprosessen fra 2004 har det vært et betydelig press på yttergrensene fra ulike hold, i hovedsak nærings- og grunneierinteresser. Dette har resultert i at over 250 km2 er tatt ut fra det opprinnelige utredningsområdet. Flere av disse områdene, både på Valdres- og Gausdal/Fron-sida, har betydelige naturkvaliteter og er klart kvalifisert for vern etter Naturmangfoldloven. Sammen med en harmonisering av vernebestemmelsene har derfor myndighetene allerede kommet grunneiere, næringsinteresser og berørte kommuner i møte. Det framlagte forslaget til framtidig nasjonalpark/landskapsvernområde/naturreservat representerer derfor et absolutt minimum av hva som er faglig forsvarlig for å sikre helhet, spennvidde og mangfold i naturtyper og landskapsverdier.

I sammenheng med et framtidig vern mener vi det også må fokuseres på mulighetene vern av områder kan gi av potensiale til økt utvikling av småskalalandbruk, seterdrift og økt grønn turisme gjennom vernets statusheving av området. Tradisjonell seterdrift med beitedyr og slått er viktig for opprettholdelse av seterlandskapet, og det er veldig viktig å stimulere til fortsatt bruk for å ta vare på det biologiske mangfoldet, kulturlandskapet og for attraksjonsverdien for besøkende i områdene.

Verneområdene representerer juvelene i vår natur som vi har en forpliktelse til å ta vare på for ettertiden. Denne forpliktelsen må vi alle ta på alvor.

For årsmøtet i Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli – lokallagsleder