Klage på reguleringsplan Sæter III

Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, klager på vedtaket som er gjort angående Sæter III. Vi ønsker fortsatt å redusere fritidsboligbebyggelsen i Sæter III med 16 tomter i den sørvestlige delen av feltet.

Lillehammer kommune,                                       Lillehammer 5.05.2014

Tjenesteområde areal og miljø                                                  

Klage på vedtaket som gjelder Reguleringsplan for

Lillehammer Sæter III, Nordseter.

Naturvernforbundet i Lillehammer, NiL, klager på vedtaket som er gjort angående Sæter III.

Vi ønsker fortsatt å redusere fritidsboligbebyggelsen i Sæter III med 16 tomter i den sørvestlige delen av feltet.

Vår begrunnelse:

* Gropmarka er et helt unikt friluftsområde for Lillehammers befolkning, og for Nordseter og Lillehammer som turistdestinasjon.

Med den vedtatte reguleringsplanen ”eter” bebyggelsen seg inn i Gropmarka.

Dette vedtaket kan naturlig nok medføre at naboeiendommen vest for Sæter III-feltet også blir utbygd. Hittil ligger den som en ubebygd lomme mellom Sæter III og eksisterende utlagte tomter på Grøtåshaugen. Hvis så skjer vil hele den sørøstlige delen av Grøtåshaugen bli nedbygd.

Vi vil også nevne at den tidligere feltskytebanen innerst i Abbor-Akksjøvegen er kjøpt av en person i Oslo med hytteutbyggingsfirma. Skytefeltet er tilbakeført som LNF område, men faren for dispensasjon ved neste kommuneplanrullering er der.

Dessuten er det fra flere grunneiere et stort press på å få lagt ut tomter til fritidsboliger langs hele Abbor-Akksjøvegen. Resultatet kan i verste fall på sikt bli full utbygging langs vegen og opp mot Grøtåshaugen.

NiL mener derfor at hvis de 16 tomtene nederst i Sæter III-feltet blir fjernet, er det et sterkt signal som vil vise at kommunen ikke ønsker en bit for bit utbygging av Gropmarka.

Vi mener forøvrig at det snarest må lages en kommunedelplan for Nordseter, hvor det da blir satt klare grenser for utbygging.

* Vi er klar over at grensene for utbygging av Sæter III ble justert tidligere da gjeldende kommuneplan ble vedtatt. På det tidspunkt var ikke store deler avskoget, slik det nå er. Det kunne da være vanskelig å vurdere synlighet og lysforurensning til Gropmarka.

I kommunens vurdering i Saksframlegget 14.02.14 innrømmes det at bebyggelsen vil være synlig fra flere steder.

Med høystandard fritidsboliger, full infrastruktur, anlegg av veier og ønske om utsikt, blir det en ytterligere uthogging som vil medføre at det nederste feltet blir godt synlig.

Derfor er det så viktig, som vi har presisert i vår tidligere uttalelse, at bebyggelsen blir liggende bak høydedraget på Grøtåshaugen sett fra Gropmarka.

* Det meste av Sæter III ligger innenfor hensynsområde for friluftsliv i kommuneplanen.

PBL§ 11-8c ” All virksomhet i disse områdene skal ta særlig hensyn til områdenes verdi for

friluftslivet. Opplevelsen av urørthet/stillhet skal vektlegges. Dette skal hensyntas/være vurdert også ved tiltak i nærliggende områder.”

Vi mener at administrasjonens framlegg om avbøtende tiltak i Saksframlegget absolutt ikke ivaretar PBL-paragrafen.

Naturvernforbundet i Lillehammer ber om at vedtaket som er gjort ikke må tillates iverksatt før klagesaken er avgjort.

Med hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/Arne Chr. Stryken, leder

Kjersti Swensen