Klage på vedtak – konsesjon til bygging av ny 132 kV ledning til Beitostølen

Etter samarbeid med flere i styret og NNV, har nå klage på vedtak vedr. planlagt kraftlinje på Beitostølen blitt oversendt NVE/OE-dep, vi satser på å få noe mediadekning på saka.

KLAGE PÅ VEDTAK – KONSESJON TIL EIDSIVA NETT AS OM BYGGING AV NY 132 KV LEDNING RAUDALEN–BEITO OG BEITO TRANSFORMATORSTASJON

Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oppland vil med dette påklage vedtak om konsesjon gitt fra NVE til Eidsiva Nett AS om bygging av ny 132 kV ledning Raudalen–Beito og Beito transformatorstasjon. Naturvernforbundet mener det ikke foreligger tilstrekklige samfunnsmessige behov til å forsvare vedtaket. Framtidig utvikling i området må skje uten at det legger til rette for en ytterligere økning i strømforbruket.

Vi mener begrunnelsen for søknaden, dvs. stor forventet belastingsutvikling i Beitostøl- og Raudals-området, i liten grad tar inn over seg de alvorlige klimautfordringene vi står overfor. En fortsatt tilrettelegging for et stadig høyere strømforbruk bidrar til fortsatt økte klimautslipp og bidrar ytterligere til negative konsekvenser for norsk vassdragsnatur gjennom nye utbyggingsplaner. Istedenfor utvidet tilførselskapasitet bør Eidsiva i samarbeid med andre aktører bidra til å innføre tiltak for å redusere strømforbruket og dermed behovet for ny linjeinfrastruktur. Nasjonale myndigheter må stille krav til bedre energiutnyttelse i alle samfunnssektorer, spesielt ved oppføring av nye bygg. NVE må også stille tilsvarende krav ved konsesjonsbehandling av ny linjeinfrastruktur for å sikre redusert belastningsutvikling og samtidig vurdere infrastrukturbehovet ved et framtidig redusert energibehov. Vi er redd for at tilrettelegging for å øke overføringskapasiteten kan påvirke motivasjonen for energisparing i negativ retning i en tid hvor konsekvenser av klimaendringer bør motivere samfunnet til det motsatte, bl.a. for å innfri nasjonale mål om redusert energibruk. Vi viser for øvrig til Norges Naturvernforbunds rapport En kWh spart er bedre enn en kWh produsert. Og vi minner om at FNs klimapanel regner energieffektivisering som et av de viktigste klimatiltakene. På bakgrunn av dette ber vi Olje- og energidepartementet om at konsesjonsvedtaket om bygging av ny 132 kV ledning Raudalen–Beito og Beito transformatorstasjon omgjøres, og at det stilles krav og tiltaksplaner for å redusere strømbelastningen, som igjen eliminerer behovet for nye kraftlinjer og transformatorstasjoner. Med vennlig hilsen Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken Ole Morten Fossli (sign.) leder fylkessekretær i Oppland

Klage på konsesjonsvedtak