Klage på vedtak om revidert forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Naturvernforbundet har sendt klage til Engerdal kommune etter vedtak om ny forskrift om snøskuterløyper.

Naturvernforbundet i Innlandet vil med dette påklage Engerdal kommunes vedtak til revidert forskrift om snøskuterløyper, som ble kunngjort per brev datert den 06.01.22. Vi er av den klare oppfatning at flere av forskriftens vedtatte paragrafer er fattet på et sviktende juridisk grunnlag, som er i strid med bestemmelser i motorferdselloven, naturmangfoldloven og Grunnloven.

Bakgrunn

I vårt høringssvar av 03.11.21 påpekte Naturvernforbundet i Innlandet at forslaget til revidert forskrift som da var på høring, ikke var nevneverdig endret til tross for ni innsendte klager på kommunens daværende vedtak. Også den gang var dette et vedtak som ble fattet tilnærmet uten endringer, til tross for en rekke innspill samt varsler om innsigelser fra det offentlige under høringsrunden. Unntaket var at løypetiden ble utvidet med 6 timer (fra kl. 09–20, til kl. 06–23) uten at dette hadde vært ute på offentlig høring.

Ovennevnte er med på å belyse et fravær av politisk vilje til å utøve en differensiert forvaltning i Engerdal kommune, hvor loven sier det skal tas særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet, samt naturmangfold, bolig- og hytteområder m.m. Med kommunens siste vedtak som ble kunngjort den 06.01.2022, er det innført snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i alle deler av Engerdal kommune, både i nord, sør, øst og vest. Støy og forstyrrelser fra motorferdsel kan nå høres over det meste av Engerdal kommune, i opprinnelig unike villmarksområder.

Naturvernforbundet viser forøvrig til vårt høringssvar av 03.11.21, samt våre tidligere innspill i snøskutersakens historie (2015–2021).

Snøskuterløype nr. 12 er ulovlig anlagt, og må fjernes

I henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 4a, skal løyper som fastsettes etter 4. ledd «ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder.» Siden 2007 har det vært godt kjent at det i området Sorkvola ble påvist verneverdier av høy, internasjonal karakter, og at området er foreslått vernet i NINAs rapport 268 (Hofton, T.H. & Blindheim, T. (red) m.fl. 2007). Statskog m.fl. har opplyst Engerdal kommune om dette ved flere anledninger i arbeidet med anleggelse av snøskuterløyper, uten at dette er hensyntatt. Området Sorkvola er detaljert beskrevet i NINAs rapport 268, og omfatter et areal på 43,8 km² med høy, internasjonal verneverdi (4 stjerner). Vedlegg 1 viser kart over området, som i stor grad berøres av løype 12.

I tillegg passerer løype 12 rett forbi et aktivt kongeørnreir, hvor fugler vil være til stede på hekkeplass allerede tidlig på vinteren. Kongeørna er fredet ved kongelig resolusjon i Norge, og legger sine egg allerede i månedsskiftet mars–april.

Naturvernforbundet i Innlandet vil følgelig påpeke at det å legge snøskutertraseer inn i foreslåtte verneområder av høy, internasjonal verneverdi (4 stjerner), samt nær reirområdet til en nasjonalt fredet fugleart, viser et tydelig brudd med intensjonen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 4a, 4. og 5. ledd, samt naturmangfoldlovens § 5 og 6. Løype 13 og 14 går inn i svært villmarkspregete områder, og må fjernes.

Engerdal kommune er pålagt et stort ansvar i å utøve en differensiert forvaltning ved anleggelse av snøskuterløyper. Støyfrie og viktige friluftsområder, samt områder med store naturverdier, skal hensyntas i henhold til lovverket.

Naturvernforbundet vil påpeke at naturen og villmarksopplevelsen i Engerdal inntil for få år siden har vært unik både sommer og vinter. Dessverre er det meste av arealene i Engerdal sør for Femunden og Isteren nå berørt av snøskuterløyper og dertil langtrekkende støy. Det er med bakgrunn i de unike naturkvalitetene, graden av urørthet og reinsdriften nord for Femundsenden og Isteren at en rekke organisasjoner og instanser har fremmet innspill og klager på forslag til nye snøskutertraseer i nettopp disse områdene.

Anleggelse av snøskuterløype 13 og 14 vil bidra til at:

  • Lille Sølensjøen naturreservat påvirkes negativt, grunnet traseens nærhet til sårbart dyreliv (løype 13 lengst vest, tidligere kalt 13C)
  • Bjørnberga og Isteren naturreservat berøres negativt ved Isteren inntil Gløtberget/Elvebergan. I området er traseen også planlagt tett inntil en kjent hekkeplass for hubro (sterkt truet i norsk rødliste)
  • særdeles uberørte og villmarkspregete naturområder med et sårbart dyreliv vil berøres negativt med støy, forstyrrelser og visuell lysforurensning. Dette vil redusere kvaliteten og opplevelsen ved å utøve annet friluftsliv i Engerdal betydelig, og gjøre kommunen mindre attraktiv for økoturisme, friluftsliv og skiturister
  • svært viktige friluftsområder med turstier og skiløypetraseer i områdene ved Sømådalen vil berøres negativt (jf. SWECOs rapport av 18.06.20, avsnitt 3.1.4)
  • merkevaren om Femundstraktenes villmarkspreg med fravær av støy og forstyrrelser ødelegges
  • løype 14 vil krysse Femunden nord for Solera til Elgå, over Norges største vernede vassdrag. Tamreinintressene er her ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Deler av snøskuterløype nr. 10 må legges om

Deler av løype 10 berører en kjent lokasjon for en sterkt truet fugleart som forventes å være sterkt berørt av snøskutertrafikk. Statsforvalteren sitter på disse opplysningene (sensitive artsdata), og kommunen oppfordres til å ta kontakt for å legge om snøskutertraseene i området. Anleggelsen av denne snøskutertraseen er direkte lovstridig, både iht. naturmangfoldlovens § 5 og 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 4a, 5. og 6. ledd. Hubro er en svært sjelden art i innlandsområder i Norge, med særdeles få kjente hekkefunn årlig (sterkt truet-EN i norsk rødliste for arter). At en snøskuterløype har blitt anlagt svært nær et aktivt reir av hubro, er med på å vise at dagens forvaltningssystem hvor hensynet til naturmangfoldet skal tas iht. naturmangfoldloven ikke fungerer.

Grunnloven § 112

Naturvernforbundet i Innlandet vil også fremheve Grunnlovens § 112 hvor det står at:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.»

De mange innspill mot snøskuterløyper for fornøyelseskjøring som har fremkommet fra berørte organisasjoner, enkeltpersoner og instanser uten å ha blitt hensyntatt i perioden 2015–2021, viser at det er flere tapende parter hvor livskvalitet, folkehelse og natur ofres til fordel for snøskuterentusiastenes interesser.

Med bakgrunn i ovennevnte forventer Naturvernforbundet i Innlandet at Statsforvalteren i Innlandet griper inn og stanser de traseer som vurderes å være i konflikt med gjeldende lovverk.


Med hilsen

Naturvernforbundet i Innlandet
Ole Midthun /s./
Leder